Přijímací řízení na VOŠ pro školní rok 2017/2018

Ke vzdělávání ve vyšší odborné škole lze přijmout uchazeče, kteří získali střední vzdělání  s maturitní zkouškou. Studium je ukončeno absolutoriem a absolvent získává titul DiS. (Diplomovaný specialista).

Ředitelka školy vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018

 

Výsledky 1. kola přijímacího řízení po náhradním termínu

Diplomovaná dentální hygienistka - kombinovaná forma
Ke studiu bylo přijato 21 uchazečů. Osm míst v oboru Diplomovaná dentální hygienistka bylo ponecháno na odvolání.
Zápis přijatých uchazečů proběhne ve čtvrtek 20.7. 2017 v 9:00 hodin v budově školy na ulici Jeremenkova 754/2 v Ostravě-Vítkovicích.

Výsledky 1. kola přijímacího řízení

Diplomovaný zubní technik - denní forma
Ke studiu bylo přijato 24 uchazečů.
Zápis přijatých uchazečů proběhne ve čtvrtek 20.7. 2017 v 8:00 hodin v budově školy na ulici Jeremenkova 754/2 v Ostravě-Vítkovicích.

Diplomovaný farmaceutický asistent - denní forma
Ke studiu bylo přijato 39 uchazečů.
Zápis přijatých uchazečů proběhne ve čtvrtek 20.7. 2017 v 10:00 hodin v budově školy na ulici Jeremenkova 754/2 v Ostravě-Vítkovicích.

Diplomovaný nutriční terapeut - denní forma
Ke studiu bylo přijato 40 uchazečů.
Zápis přijatých uchazečů proběhne ve čtvrtek 20.7. 2017 v 11:00 hodin v budově školy na ulici Jeremenkova 754/2 v Ostravě-Vítkovicích.

Diplomovaná všeobecná sestra - denní forma
Ke studiu bylo přijato 77 uchazečů.
Zápis přijatých uchazečů proběhne ve čtvrtek 20.7.2017 ve 12:00 hodin v budově školy na ulici Jeremenkova 754/2 v Ostravě-Vítkovicích.

Diplomovaná všeobecná sestra - kombinovaná forma
Ke studiu bylo přijato 78 uchazečů.
Zápis přijatých uchazečů proběhne ve čtvrtek 20.7.2017 ve 13:00 hodin v budově školy na ulici Jeremenkova 754/2 v Ostravě-Vítkovicích.

Umístění uchazeče najdete ve výsledkové listině daného oboru pod přiděleným registračním číslem.

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání je oznámeno zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem na úřední desce školy – u budovy školy na ulici 1. máje 11, 709 00 Ostrava ‑ Mariánské Hory, na veřejně přístupném místě ve škole – v budově školy na ulici Jeremenkova 754/2, 703 00 Ostrava ‑ Vítkovice a na internetových stránkách školy www.zdrav-ova.cz pod odkazem pro uchazeče, žáky a studenty, vyšší odborná škola, přijímací řízení. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Nepřijatým uchazečům bude odesláno rozhodnutí o nepřijetí do 7 dnů po konání přijímací zkoušky nebo po stanovení výsledků přijímacího řízení, pokud se přijímací zkouška nekoná.

Jestliže se uchazeč k zápisu nedostaví nebo předem písemně neomluví, nestává se studentem vyšší odborné školy a jeho místo bude obsazeno dalším uchazečem.

Nebyli jste přijati?

Uchazeči, kteří nejsou přijati ke vzdělání, mohou podat odvolání ve dvojím vyhotovení do 15 dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí.

Pokud se přijatí uchazeči neodstaví k zápisu a uvolní se kapacita na výše uvedených oborech, na základě odvolání bude ředitelka školy postupovat dle autoremedury (§87 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů), kterou změní své vlastní rozhodnutí.

Vzor odvolání

 

 

Formulář přihlášky na VOŠ Ostrava (nutno tisknout oboustranně):

Přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 podává uchazeč dle vyhlášky č. 10/2005 Sb. v platném znění do 31.5.2017.

Na základě rozhodnutí ředitelky školy byl zrušen přípravný kurz z Biologie člověka pro obor vzdělání Diplomovaná dentální hygienistka, a to z důvodu nezařazení písemného testu z Biologie do kritérií přijímacího řízení pro tento obor. Zájemcům, kteří již zaplatili poplatek, bude tento vrácen.

KDE NÁS NAJDETE

 

Obory vzdělání ve školním roce 2017/2018

 

Diplomovaná dentální hygienistka

tříleté vzdělávání, kombinovaná forma, kód vzdělávacího programu 53-41-N/31
Denní formu studia tohoto oboru ve školním roce 2017/2018 nenabízíme.

Diplomovaný farmaceutický asistent

tříleté vzdělávání, denní forma, kód vzdělávacího programu 53-43-N/11
Kombinovanou formu studia tohoto oboru ve školním roce 2017/2018 nenabízíme.

Diplomovaný nutriční terapeut

tříleté vzdělávání, denní forma, kód vzdělávacího programu 53-41-N/41
Kombinovanou formu studia tohoto oboru ve školním roce 2017/2018 nenabízíme.

Diplomovaná všeobecná sestra

tříleté vzdělávání, denní forma, kód vzdělávacího programu 53-41-N/11
3,5leté vzdělávání, kombinovaná forma, kód vzdělávacího programu 53-41-N/11

Diplomovaný zubní technik

tříleté vzdělávání, denní forma, kód vzdělávacího programu 53-44-N/11
Kombinovanou formu studia tohoto oboru nenabízíme.

Informační leták

 

Na vyšší škole se platí školné.


Předchozí stránka: Obory na VOŠ
Následující stránka: Absolutoria