Přijímací řízení na VOŠ pro školní rok 2017/2018

Ke vzdělávání ve vyšší odborné škole lze přijmout uchazeče, kteří získali střední vzdělání  s maturitní zkouškou. Studium je ukončeno absolutoriem a absolvent získává titul DiS. (Diplomovaný specialista).

 

2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018

 

Výsledky 2. kola přijímacího řízení

Diplomovaný zubní technik - denní forma
Ke studiu byli přijati 3 uchazeči.

Diplomovaný farmaceutický asistent - denní forma
Ke studiu bylo přijato 14 uchazečů.
Diplomovaný nutriční terapeut - denní forma
Ke studiu bylo přijato 11 uchazečů.
Diplomovaná všeobecná sestra - denní forma
Ke studiu bylo přijato 42 uchazečů.

Zápis přijatých uchazečů proběhne v pondělí 18.9.2017 v 7:00 hodin v budově školy na ulici Jeremenkova 754/2 v Ostravě-Vítkovicích.

Umístění uchazeče najdete ve výsledkové listině daného oboru pod přiděleným registračním číslem.

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání je oznámeno zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem na úřední desce školy – u budovy školy na ulici 1. máje 11, 709 00 Ostrava ‑ Mariánské Hory, na veřejně přístupném místě ve škole – v budově školy na ulici Jeremenkova 754/2, 703 00 Ostrava ‑ Vítkovice a na internetových stránkách školy www.zdrav-ova.cz pod odkazem pro uchazeče, žáky a studenty, vyšší odborná škola, přijímací řízení. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Nepřijatým uchazečům bude odesláno rozhodnutí o nepřijetí do 7 dnů po konání přijímací zkoušky nebo po stanovení výsledků přijímacího řízení, pokud se přijímací zkouška nekoná.

Jestliže se uchazeč k zápisu nedostaví nebo předem písemně neomluví, nestává se studentem vyšší odborné školy a jeho místo bude obsazeno dalším uchazečem.

Nebyli jste přijati?

Uchazeči, kteří nejsou přijati ke vzdělání, mohou podat odvolání ve dvojím vyhotovení do 15 dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí.

Pokud se přijatí uchazeči neodstaví k zápisu a uvolní se kapacita na výše uvedených oborech, na základě odvolání bude ředitelka školy postupovat dle autoremedury (§87 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů), kterou změní své vlastní rozhodnutí.

Vzor odvolání

Kritéria 2. kola přijímacího řízení

Informace pro 2. kolo přijímacího řízení

Formulář přihlášky na VOŠZ Ostrava (nutno tisknout oboustranně):

Přihlášky pro 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 podává uchazeč do 4.9.2017.

 

1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 

 

Výsledky 1. kola přijímacího řízení po náhradním termínu

Diplomovaná dentální hygienistka - kombinovaná forma
Ke studiu bylo přijato 21 uchazečů. Osm míst v oboru Diplomovaná dentální hygienistka bylo ponecháno na odvolání.

Výsledky 1. kola přijímacího řízení

Diplomovaný zubní technik - denní forma
Ke studiu bylo přijato 24 uchazečů.
Diplomovaný farmaceutický asistent - denní forma
Ke studiu bylo přijato 39 uchazečů.
Diplomovaný nutriční terapeut - denní forma
Ke studiu bylo přijato 40 uchazečů.
Diplomovaná všeobecná sestra - denní forma
Ke studiu bylo přijato 77 uchazečů.
Diplomovaná všeobecná sestra - kombinovaná forma
Ke studiu bylo přijato 78 uchazečů. 

1. kolo přijímacího řízení

Přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 podává uchazeč dle vyhlášky č. 10/2005 Sb. v platném znění do 31.5.2017.

KDE NÁS NAJDETE

 

Obory vzdělání ve školním roce 2018/2019

 

Diplomovaná dentální hygienistka

tříleté vzdělávání, denní forma, kód vzdělávacího programu 53-41-N/31
Kombinovanou formu studia tohoto oboru ve školním roce 2018/2019 nenabízíme.

Diplomovaný farmaceutický asistent

tříleté vzdělávání, denní forma, kód vzdělávacího programu 53-43-N/11
Kombinovanou formu studia tohoto oboru ve školním roce 2018/2019 nenabízíme.

Diplomovaný nutriční terapeut

tříleté vzdělávání, kombinovaná forma, kód vzdělávacího programu 53-41-N/41
Denní formu studia tohoto oboru ve školním roce 2018/2019 nenabízíme.

Diplomovaná všeobecná sestra

tříleté vzdělávání, denní forma, kód vzdělávacího programu 53-41-N/11
3,5leté vzdělávání, kombinovaná forma, kód vzdělávacího programu 53-41-N/11

Diplomovaný zubní technik

tříleté vzdělávání, denní forma, kód vzdělávacího programu 53-44-N/11
Kombinovanou formu studia tohoto oboru nenabízíme.

 

 

Na vyšší škole se platí školné.


Předchozí stránka: Obory na VOŠ
Následující stránka: Absolutoria