Prevence dětských úrazů "Už to vím, už se nezraním."

Logo projektu:

 

Finanční podpora projektu:

 

Název projektu:

Prevence dětských úrazů "Už to vím, už se nezraním."

Zaměření projektu:

Úrazy dětí a především jejich následky ovlivňují zdravotní stav mládeže. Následky těchto úrazů si děti pak mnohdy nesou po celý svůj další život. S přibývajícím věkem dětí počet těchto úrazů narůstá a to celkem významně. Podle dostupných statistických údajů za rok 2012 se jedná téměř o dvojnásobek úrazů věkové kategorie 15-24 let. Vhodná edukace dětí mladšího školního věku by měla zabránit takto výraznému nárůstu úrazovosti. Děti věkové kategorie 5-14 let by se měly dozvědět základní rizika spojená s vykonáváním určitých činností, měly by se vhodnou formou naučit tato rizika eliminovat a správně řešit již vzniklé rizikové situace, které vedou ke vzniku úrazu.  Naším úkolem je vhodnou formou připravit edukační program zaměřený na prevenci nejčastějších dětských úrazů. Cílová skupina dětí třetích tříd ZŠ byla vybrána záměrně. Domníváme se, že tyto děti jsou již schopny si upevnit základní principy bezpečného chování. Při edukaci jsme využily zážitkovou formou, protože tato forma je pro tuto věkovou skupinu velmi účelná.

Cíl projektu: 

 • Seznámit děti s nejrizikovějšími situacemi vedoucími k vážným úrazům.
 • Naučit děti rozpoznat a eliminovat případná zdravotní rizika běžných denních činností, sportovních aktivit apod.
 • Naučit děti správně reagovat v situacích vedoucích k ohrožení zdraví.
 • Motivovat děti k preventivnímu chování v rizikových situacích vedoucích k vážnému poškození zdraví.

V úvodu edukačního dopoledne dětem pouštíme krátký film, který k dané tematice vytvořili studenti VOŠZ. Film poukazuje na rizikové situace, je prezentován na dětských postavičkách Mimoních. Program edukačního dopoledne pak dále probíhá ve skupinkách, ve kterých děti plní úkoly tematicky zaměřené na preventivní chování. Jednotlivá stanoviště jsou programově zaměřená na bezpečné chování v přírodě a v domácnosti. Dále děti učíme, jak se chovat v případě požáru, děti si mohou vyzkoušet ošetření jednoduchých popálenin na horní a dolní končetině. Edukaci jsme zaměřily také na bezpečné chování na silnici, použití ochranných pomůcek při jízdě na kole, kolečkových bruslích apod. Na závěr edukačního dopoledne jsou vždy rozdány dětem dárkové předměty a sladké odměna.

 • Stanoviště č. 1 a č. 2

Tato stanoviště jsou zaměřena na bezpečné chování v přírodě a v domácnosti. Děti společně se studenty VOŠZ řeší rizikové situace a snaží se popsat jak jim předcházet. Na magnetický obrázek znázorňující přírodu přiřazují symboly např. kde v přírodě bezpečně rozdělat oheň, jak se chovat v bouřce nebo u vody apod. Stejně tak řeší tyto situace u obrázku znázorňující dům. Děti se zde učí správně ukládat např. čisticí prostředky, léky. Učí se jak bezpečně používat elektrické spotřebiče, jak bezpečně manipulovat s otevřeným ohněm apod.

 • Stanoviště č. 3

Zde se děti učí, jak správně reagovat v případě požáru v domácnosti. Jaké použít ochranné prostředky, jakým způsobem postupovat při úniku před požárem. Děti si přikládají vlhké roušky na obličej a snaží se před požárem uniknout. Na simulaci popálenin horní a dolní končetiny se pak učí, jak tyto popáleniny ošetřit. Zranění jsou namaskovaní studenti VOŠZ, kteří dětem vše pečlivě vysvětlují.

 • Stanoviště č. 4

Děti se učí dopravní situace. Na koberci neřeší námi vytvořené dopravní situace, ale vytvářejí si vlastní. Tyto se pak snaží řešit společně se studenty. K vytvoření dopravní situace mohou využít dopravních značek, semaforů, autíček, dopravního koberce apod.

 • Stanoviště č. 5

Společně se studenty VOŠZ jsme vytvořili omalovánku s dopravními situacemi doplněnou kvízy, osmisměrkami apod. Tyto vyplňují děti spolu se studenty. Omalovánku si pak děti odnášejí s sebou z edukačního dopoledne, aby si ji mohly doma s rodiči doplnit.

 • Stanoviště č. 6 a č. 7

Co si s sebou vzít na kolo, kolečkové brusle? Děti podle obrázků doplňují povinnou a nepovinnou výbavu na kolo. Dále si vyzkoušejí, jak dobře umí dopravní značky. K vybraným značkám doplňují jejich názvy.

 • Stanoviště č. 8

Na tomto stanovišti si děti vytvářejí plakát. Na něj kreslí vše, co se týká prevence úrazů. Každý zde nakreslí svůj malý obrázek. Děti si tak zábavnou formou upevňují získané informace a současně se učí, jak spolu spolupracovat. Plakát pak zůstává dětem ve třídě.

Evaluace projektu:

 • Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
 • Dotazník pro vyučující základních škol, který je zaměřený na hodnocení zpracování, prezentace a přínosu projektového dopoledne.

 

Příprava materiálů k realizaci edukačního dopoledne byla zahájena v březnu 2016. Pilotní projekt „Už to vím, už se nezraním” bude ukončen v prosinci 2016.  Během období realizace pilotního projektu navštívíme celkem pět základních škol a plánujeme edukovat celkem 340 žáků. Některé školy jsme již s projektem navštívili, reakce dětí byla velmi pozitivní, proto bychom chtěli v projektu pokračovat také v příštím roce.

Fotogalerie

 

 


Předchozí stránka: Myslím na své zdraví
Následující stránka: Už to vím, už se nezraním - fotogalerie