Výchovné poradenství

Mgr. Jana Horáková, výchovná poradkyně
tel: 595 693 646, e-mail jana.horakova@zdrav-ova.cz
Kancelář č. A111 v budově školy na ulic 1. máje 11 v Ostravě-Mariánských Horách

PhDr. Evžen Sikora, výchovný poradce karierového poradenství
tel.: 595 693 633, e-mail evzen.sikora@zdrav-ova.cz
Kancelář č. B309 v budově školy na ulic 1. máje 11 v Ostravě-Mariánských Horách

Konzultační hodiny:
Konzultační hodiny pro žáky v pracovní dny kdykoliv po domluvě.
Konzultační hodiny pro rodiče v pracovní dny po telefonické domluvě.

Výchovní poradci naší školy jsou odborně připraveni, poskytují specifické poradenské služby žákům, jejich rodičům i ostatním pedagogům. Činnost výchovných poradců je týmová, probíhá pod přímým vedením ředitelky školy. Kompetence výchovných poradců se pohybují v několika oblastech.

a)      Oblast preventivní

 • Seznámení žáků s metodami efektivního učení – začátek prvního ročníku.
 • Možnost individuálních konzultací – předcházení problémů s učením, osobní rozvrh.
 • Preventivní působení v oblasti adaptace na nový třídní kolektiv, adaptace na studium na střední škole.


b)    
Oblast metodická

 • Sjednocení diagnostické činnosti třídních učitelů, metodická pomoc.
 • Podávání informací rodičům žáků a ostatním pedagogům o činnosti zařízení výchovného poradenství a možnosti využití jejich odborných služeb.
 • Organizace besed s odborníky různých oborů podle zájmu a potřeb vyučujících


c)     
Oblast práce s žáky s výukovými a výchovnými problémy

 • Pomoc třídním učitelům při vyhledávání a sledování problematických žáků, návrhy na další péči o tyto žáky.
 • Pomoc pedagogům při shromažďování podkladů pro psychologická a speciálně pedagogická vyšetření.
 • Návrhy na vyšetření v PPP nebo ve SPC pro žáky s poruchami učení, pro žáky se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním.
 • Diagnostická činnost u žáků, u kterých se objevují potíže v oblasti vzdělávací, výchovné a sociální.
 • Konzultace při změně typu školy či oboru v průběhu studia (přestup na jinou školu či obor) především při nedostatečném prospěchu.
 • Koordinace vypracování IVP pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.


d)    
Oblast spolupráce s institucemi

 • Spolupráce s PPP, SPC a SVP.
 • Spolupráce s OSPOD.
 • Spolupráce s policií ČR.


e)     
Informační činnost

 • Prezentace působení výchovných poradců na škole – třídní schůzky budoucích prvních ročníků.
 • Prezentace výchovného poradenství v rámci dnů otevřených dveří.

 

Školní metodik prevence

PhDr. Evžen Sikora, metodik prevence
tel.: 595 693 633, e-mail evzen.sikora@zdrav-ova.cz
Kancelář č. B309 v budově školy na ulic 1. máje 11 v Ostravě-Mariánských Horách

Školní metodik prevence vykonává činnosti metodické, koordinační, informační a poradenské. O svých činnostech vede písemnou agendu v souladu se zákonem č.101/2000 Sbírky, o ochraně osobních údajů

a) Oblast metodická a koordinační

 • Tvorba školní preventivní strategie
 • Tvorba a realizace minimálního preventivního programu
 • Koordinace preventivních aktivit
 • Koordinace spolupráce školy s orgány kompetentními řešit sociálně patologické jevy, tj. Policií ČR, krizovými centry, kurátory a dalšími odborníky
 • Kontaktovat odborná pracoviště v případě výskytu sociálně patologických jevů
 • Koordinovat vzdělávání a proškolování pedagogických pracovníků


b) Oblast informační

 • Zajišťovat a předávat učitelům odborné informace, nabídky programů
 • Prezentace výsledků preventivní práce
 • Zveřejňovat dokumenty souvisící s prevencí sociálně patologických jevů


c) Oblast poradenská

 • Vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy sociálně patologického jednání
 • Spolupráce s třídními učiteli při zachycení varovných signálů a účast na sledování úrovně rizikových faktorů, důležitých pro rozvoj sociálně patologických jevů na škole

Příprava podmínek pro integraci žáků se specifickými poruchami chování a koordinace služeb jim určených


Předchozí stránka: Univerzita volného času
Následující stránka: Ubytování