Praktická sestra

Studijní obor Praktická sestra umožňuje žákům, kteří úspěšně ukončili základní školní docházku, získat středoškolské odborné i všeobecné vzdělání.

V průběhu čtyřletého vzdělávání získávají žáci v profilových předmětech všechny potřebné odborné znalosti a praktické dovednosti, které následně uplatňují při ošetřování nemocných v reálných podmínkách jednotlivých oddělení nemocnic. Naučí se tak zvládat ošetřovatelské postupy, prohlubovat komunikační dovednosti i profesní postoje a návyky.

Ve všech předmětech se během studia klade důraz na formování osobnosti žáka, jeho pozitivní hodnotovou orientaci, mravní a charakterové vlastnosti a péči o vlastní zdraví.

Za velmi přínosné považujeme schopnost uplatnění našich absolventů v zahraničí. K naplnění tohoto cíle jsou žáci motivováni v průběhu studia výukou cizího jazyka a možností využít odborné stáže v zahraničí (Velká Británie, Irsko, Slovensko aj.).

Po absolvování vzdělávání jsou žáci připraveni pro práci středních zdravotnických pracovníků, kteří budou poskytovat základní ošetřovatelskou péči bez odborného dohledu a bez indikace a v souladu s diagnózou stanovenou lékařem nebo zubním lékařem a podílet se pod odborným dohledem nebo přímým vedením všeobecné sestry, dětské sestry nebo porodní asistentky na poskytování specializované nebo vysoce specializované ošetřovatelské péče.

Po úspěšně vykonané maturitní zkoušce nacházejí absolventi pracovní uplatnění ve zdravotnických a sociálních zařízení nebo se mohou ucházet o vzdělávání na vyšších odborných školách, vysokých školách a univerzitách za stejných podmínek jako absolventi ostatních středních škol poskytujících úplné střední vzdělání.

 

 

 

 

Předchozí stránka: Obory na SZŠ
Následující stránka: Přijetí do vyššího ročníku sš