Diplomovaná dentální hygienistka

 

Ke vzdělávání v oboru mohou být přijati uchazeči, kteří úspěšně ukončili středoškolské vzdělání maturitní zkouškou a splnili podmínky přijímacího řízení. Studenti oboru jsou vzdělávání tak, aby získali nejen odborné vědomosti, dovednosti a návyky, ale také širší obecnější vzdělání z oblasti přírodovědných a humanitních oborů. Během vzdělávání jsou studentům vytvářeny předpoklady pro řídící práci v týmu dentálních hygienistek a dalších zdravotnických pracovníků ošetřovatelského týmu ve stomatologii i pro další osobní profesní růst.

V oblasti výkonu profese jsou studenti připravování např. pro výchovu a instruování pacientů k pravidelné a systematické preventivní péči o ústní hygienu, pro provádění individuální a kolektivní zdravotně výchovné činnosti zaměřené na prevenci zubního kazu, parodontopatií, ortodontických anomálií a racionální výživu, pro podílení se na profylaxi onemocnění ústní dutiny, včetně odhalení časných patologických změn a prevence jejich zhoršování, provádění vstupního a kontrolního vyšetření ústní dutiny v rozsahu určeném zubním lékařem, provádění otisků chrupu, odstraňování zubního plaku a kamene, úpravu povrchu zubů depuračními a leštícími pastami či profylaktickými materiály, pro odborné čistění zubů, bělení a obdobné estetické úpravy, pro obsluhu zdravotnických přístrojů a ostatních zařízení ordinace zubního lékaře, včetně jejich údržby, dále pro poskytnutí předlékařské první pomoci (v rozsahu odborné způsobilosti) a spolupráci při lékařské první pomoci, pro racionální jednání v situacích obecného (veřejného) ohrožení, také pro odbornou komunikaci a komunikaci s klienty s ohledem na jejich věk, typ osobnosti a zdravotní stav

Absolvent vzdělávacího programu je připraven k výkonu práce zdravotnického pracovníka, který samostatně vykonává činnost v rámci léčebné a preventivní péče v rozsahu své odborné působnosti stanovené zákonem č. 96/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních). Po ukončení vzdělávání a absolutoriu získává titul Diplomovaný specialista (DiS.) a může se následně vzdělávat v rámci dalšího vzdělávání zdravotnických pracovníků, v odborných kurzech pro zdravotnické pracovníky nebo studiem na vysokých školách.

Předchozí stránka: Obory na VOŠZ
Následující stránka: Přijetí do vyššího ročníku