Diplomovaná všeobecná sestra

Obor vzdělání Diplomovaná všeobecná sestra připravuje studenty k výkonu povolání všeobecné sestry jako zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, jak v 3 - leté denní, tak i v 3,5 - leté kombinované formě vzdělávání. Ke vzdělávání mohou být přijati uchazeči, kteří úspěšně ukončili středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou a splnili podmínky přijímacího řízení vyšší odborné školy.

Obsah vzdělávání je zaměřen zejména na všeobecné ošetřovatelství, ale i sociální disciplíny, přírodní, aplikované vědy, základy managementu a počítačovou gramotnost studentů, resp. využívání informačních technologií v ošetřovatelské praxi. Vzdělávání zahrnuje i vzdělávání studentů v cizím jazyce. Významnou složkou vzdělávání je praktická výuka, jejíž cílem je osvojení ošetřovatelských postupů. Při výuce je využívána moderní didaktická technika i nezastupitelné názorné vzdělávání s reálnými pomůckami. Škola spolupracuje s místními nemocnicemi i zdravotnickými zařízeními mimo město Ostravu tak, aby přechod absolventů do praxe a pracovního procesu byl co nejplynulejší. Důraz se klade na vytváření pozitivního vztahu studentů ke zdraví a k vědomí významu prevence nemoci.

Vzdělávání je zaměřeno na profesní vzdělávání studentů a je ukončeno absolutoriem. Absolventi vzdělávacího programu Diplomovaná všeobecná sestra jsou oprávněni užívat titul DiS. (diplomovaný specialista), který se uvádí za jménem a jsou schopni se bez odborného dohledu a na základě indikace lékaře podílet na poskytování preventivní, diagnostické, léčebné, rehabilitační, neodkladné a dispenzární péči. Jsou připraveni samostatně poskytovat celostně zaměřenou ošetřovatelskou péči prostřednictvím ošetřovatelského procesu dospělým i větším dětem ve zdravotnických zařízeních, zařízeních sociální a komunitní péče.

Předchozí stránka: Učíme se od odborníků
Následující stránka: Přijetí do vyššího ročníku oboru vzdělání Diplomovaná dětská sestra