Přijetí do vyššího ročníku střední školy

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace vyhlašuje přijímací řízení do vyššího než prvního ročníku střední školy pro školní rok 2019-2020.

Výsledková listina

Kritéria

Podmínky přijetí: 

  • odevzdání žádosti o přijetí do vyššího než prvního ročníku,
  • odevzdání přihlášky (povinný dokument MŠMT),
  • doložení požadovaných dokladů v originále nebo ověřené kopii, kterými jsou:
    • doklad z předchozího vzdělávání (ročníková vysvědčení z předchozího vzdělávání ve střední škole – úředně ověřené kopie),
    • výpis z učebního plánu, podle kterého se uchazeč vzdělával,
    • další doklady dle §1 odst. 1 pím. h) a j) vyhl. 353/2016 Sb. v platné znění (v originále nebo úředně ověřené kopii)

Žádost lze odevzdat do 21. 6. 2019

K žádosti je nutné doložit přihlášku, posudek o zdravotní způsobilosti a další požadované dokumenty.

Vzor žádosti

Formulář přihlášky (pdf, xls) - denní forma vzdělávání

Formulář přihlášky (pdf) - dálková forma vzdělávání

Přihlášku je nutné tisknout jako jeden dokument oboustranně nebo oba listy neoddělitelně spojit.

Lékařský posudek:

Osobní a citlivé údaje a mlčenlivost

Odevzdáním přihlášky subjekt osobních údajů souhlasí se zpracováním osobních a citlivých údajů.

Zpracování osobních a citlivých údajů subjektů bude prováděno pouze v souvislosti se stanoveným účelem – přijímací řízení ke vzdělávání ve střední škole. Rozsah zpracovávaných osobních a citlivých údajů subjektů je dán povinným dokumentem MŠMT, kterým je Přihláška ke vzdělávání – studiu ve střední škole a dále vyhláškou 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání v platném znění.

Při zpracovávání osobních a citlivých údajů subjektů se škola zavazuje dostát všem povinnostem, které vyplývají z platné právní úpravy ochrany osobních a citlivých údajů, zejména ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění a Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679.

Osobní a citlivé údaje subjektů budou zpracovávány po celou dobu přijímacího řízení.

Subjekt osobních údajů má právo požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů, nebo omezení jejich zpracování  anebo vznést námitku proti tomuto zpracování.

 

Předchozí stránka: Obory na SZŠ
Následující stránka: Přijímací řízení na VOŠ