Přijímací řízení na SZŠ pro školní rok 2020/2021

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 - obor OŠETŘOVATEL.

Datum odevzdání přihlášky - do 3. července 2020

 

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021.

Výsledky 1. kola přijímacího řízení po náhradním termínu

V I. kole přijímacího řízení po náhradním termínu byli přijímáni uchazeči takto:

 • obor 53-44-M/03 asistent zubního technika – přijato 22 uchazečů
 • obor 53-41-M/02 nutriční asistent – přijato 27 uchazečů
 • obor 78-42-M/04 zdravotnické lyceum – přijato 25 uchazečů

Výsledkové listiny:

Umístění uchazeče najdete ve výsledkové listině daného oboru pod přiděleným registračním číslem.

Výsledky 1. kola přijímacího řízení

V I. kole přijímacího řízení byli přijímáni uchazeči takto:

 • obor 53-44-M/03 asistent zubního technika – přijato 21 uchazečů, 3 místa ponechána pro náhradní termín
 • obor 53-41-M/04 masér ve zdravotnictví  – přijato 24 uchazečů
 • obor 53-41-M/02 nutriční asistent – přijato 27 uchazečů, 1 místo ponecháno pro náhradní termín
 • obor 53-41-H/01 ošetřovatel – přijato 22 uchazečů
 • obor 53-41-M/03 praktická sestra - denní forma vzdělávání – přijato 50 uchazečů.
 • obor 78-42-M/04 zdravotnické lyceum – přijato 25 uchazečů, 3 místa ponechána pro náhradní termín

Umístění uchazeče najdete ve výsledkové listině daného oboru pod přiděleným registračním číslem.

Výsledkové listiny:

Rozhodnutí o přijetí

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání je oznámeno zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem.

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, která rozhodla o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí (zákon č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020), tedy do 23. 6. 2020 (lhůta je zachována, je-li zápisový lístek posledního dne lhůty svěřen držiteli poštovní licence).

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek ve škole, kde byl přijat na základě nového rozhodnutí (§101 b zák. 500/2004 Sb., v platném znění).

Rozhodnutí o nepřijetí

Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude nepřijatým zletilým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů odesláno poštou.

Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí není přípustné (§ 18 zákona č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/20, v platném znění).

Uchazeči, kteří splnili podmínky pro přijetí a nejsou přijati ke studiu pouze z kapacitních důvodů, mohou podat žádost o nové rozhodnutí do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí.

Poučení o možnosti podat žádost o vydání nového rozhodnutí

Nové rozhodnutí se vydává podle § 101 a 102 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Podle § 11 odst. 1 vyhlášky č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020 lze podat ředitelce školy žádost o vydání nového rozhodnutí ve lhůtě 3 pracovních dnů od dne doručení rozhodnutí o nepřijetí a lhůta je zachována také tehdy, je-li žádost posledního dne lhůty svěřena držiteli poštovní licence.

Nevyhoví-li ředitelka školy žádosti o nové rozhodnutí, usnesením řízení zastaví. Pokud vyhoví žádosti, vydá nové rozhodnutí – rozhodnutí o přijetí.

Pokud uchazeč již odevzdal zápisový lístek na jiné škole, může ho po vydání nového rozhodnutí o přijetí vzít z této školy zpět oproti předložení nového rozhodnutí a uplatnit jej ve škole, která mu nové rozhodnutí vydala. Uplatnění zápisového lístku je podmínkou pro nástup do školy. Speciální zákon v kombinaci se školským zákonem stanoví lhůtu pro odevzdání zápisového lístku po vydání nového rozhodnutí na 10 pracovních dnů ode dne oznámení (doručení) nového rozhodnutí uchazeči.

O tom, kteří uchazeči budou takto přijati, rozhoduje pořadí ve  výsledkové listině.

Termíny přijímacích zkoušek

Jednotná přijímací zkouška

 • 8. června 2020 (náhradní termín 23. června 2020)

Praktická zkouška (pro obor asistent zubního technika)

 • 1. termín - 4. června 2020 (náhradní termín 19. června 2020) - pro uchazeče, kteří uvedli na přihlášce naši školu na první pozici
 • 2. termín - 5. června 2020 (náhradní termín 22. června 2020) - pro uchazeče, kteří uvedli na přihlášce naši školu na druhé pozici

Dne 20.5.2020 byly všem uchazečům, kteří se hlásí na naši školu, odeslány dopisy s informacemi k přijímacím zkouškám a těm, kteří budou u nás konat jednotné testy a praktickou zkoušku také pozvánky k těmto zkouškám.

 

Výsledky 1. kola přijímacího řízení

obor ošetřovatel - výsledková listina

V 1. kole přijímacího řízení na obor 53-41-H/01 ošetřovatel - denní forma vzdělávání bylo přijato 22 uchazečů.

Rozhodnutí o přijetí

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání je oznámeno zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem.

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, která rozhodla o jeho přijetí. Zákon č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 stanoví jednotný termín, dokdy nejpozději musí všichni uchazeči přijatí na jakoukoliv střední školu odevzdat zápisový lístek.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek ve škole, kde byl přijat na základě nového rozhodnutí (§101 b zák. 500/2004 Sb., v platném znění).

Jak odevzdat zápisový lístek

Pro přijaté uchazeče budeme průběžně zveřejňovat informace k zahájení školního roku, sledujte webové stránky.
 

Rozhodnutí o nepřijetí

Rozhodnutí o nepřijetí bude nepřijatým zletilým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů odesláno poštou.

Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí není přípustné (§ 18 zákona č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/20, v platném znění).

Pokud uchazeči přijatí ke vzdělávání v prvním kole přijímacího řízení nepotvrdí svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole odevzdáním zápisového lístku, může ředitelka školy na takto uvolněná místa přijmout uchazeče, kteří nebyli přijati. O tom, kteří uchazeči budou takto přijati, rozhoduje pořadí ve výsledkové listině.

Více informací k přijímacímu řízení včetně znění zákonů lze najít na www.cermat.cz, případně www.msmt.cz.

Kritéria

Informace

Formulář přihlášky: PDF, XLSX 

Termín odevzdání přihlášky: do 1. března 2020

U oboru Asistent zubního technika se na přihlášce vyznačí také termín školní přijímací zkoušky (viz. informace)

Přihláška se odevzdává jako jeden dokument (buď oboustranně vytisknout, nebo obě strany neoddělitelně spojit).

Lékařský posudek

Obory vzdělání ve školním roce 2020/2021 

čtyřleté vzdělávání ukončené maturitní zkouškou, denní forma, kód oboru 53-44-M/03
Uchazeči o tento obor konají kromě jednotných písemných testů zkoušku zručnosti (praktická zkouška), která se skládá z vyřezávání ze sádrového špalíku a kresby dle předlohy.
Na přihlášce vyžadujeme potvrzení lékaře o způsobilosti ke studiu tohoto oboru.

čtyřleté vzdělávání ukončené maturitní zkouškou, denní forma, kód oboru 53-41-M/04
Na přihlášce vyžadujeme potvrzení lékaře o způsobilosti ke studiu tohoto oboru.

čtyřleté vzdělávání ukončené maturitní zkouškou, denní forma, kód oboru 53-41-M/02
Na přihlášce vyžadujeme potvrzení lékaře o způsobilosti ke studiu tohoto oboru.

čtyřleté vzdělávání ukončené maturitní zkouškou, denní forma, kód oboru 53-41-M/03
Na přihlášce vyžadujeme potvrzení lékaře o způsobilosti ke studiu tohoto oboru.

čtyřleté vzdělávání ukončené maturitní zkouškou, denní forma, kód oboru 78-42-M/04

tříleté vzdělávání ukončené závěrečnou zkouškou (s výučním listem), denní forma, kód oboru 53-41-H/01
Na přihlášce vyžadujeme potvrzení lékaře o způsobilosti ke studiu tohoto oboru.

 

Absolventi všech oborů kromě Zdravotnického lycea se stávají zdravotnickými pracovníky v ČR i v zemích EU.

U všech oborů vzdělání ukončených maturitní zkouškou je návaznost na vyšší odborné a vysokoškolské vzdělávání.

U oboru Ošetřovatel je možná návaznost na obor Zdravotnický asistent, Praktická sestra.

Předchozí stránka: Ochrana osobních údajů
Následující stránka: Přijatí uchazeči