Přijímací řízení na SZŠ pro školní rok 2020/2021

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021.

Termíny přijímacích zkoušek

Jednotná přijímací zkouška

  • 8. června 2020 (náhradní termín 23. června 2020)

Praktická zkouška (pro obor asistent zubního technika)

  • 1. termín - 4. června 2020 (náhradní termín 19. června 2020) - pro uchazeče, kteří uvedli na přihlášce naši školu na první pozici
  • 2. termín - 5. června 2020 (náhradní termín 22. června 2020) - pro uchazeče, kteří uvedli na přihlášce naši školu na druhé pozici

Dne 20.5.2020 byly všem uchazečům, kteří se hlásí na naši školu, odeslány dopisy s informacemi k přijímacím zkouškám a těm, kteří budou u nás konat jednotné testy a praktickou zkoušku také pozvánky k těmto zkouškám.

univerzální vzor dopisu pro obor:

pro všechny obory:

Výsledky 1. kola přijímacího řízení

obor ošetřovatel - výsledková listina

V 1. kole přijímacího řízení na obor 53-41-H/01 ošetřovatel - denní forma vzdělávání bylo přijato 22 uchazečů.

Rozhodnutí o přijetí

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání je oznámeno zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem.

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, která rozhodla o jeho přijetí. Zákon č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 stanoví jednotný termín, dokdy nejpozději musí všichni uchazeči přijatí na jakoukoliv střední školu odevzdat zápisový lístek.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek ve škole, kde byl přijat na základě nového rozhodnutí (§101 b zák. 500/2004 Sb., v platném znění).

Jak odevzdat zápisový lístek

Pro přijaté uchazeče budeme průběžně zveřejňovat informace k zahájení školního roku, sledujte webové stránky.
 

Rozhodnutí o nepřijetí

Rozhodnutí o nepřijetí bude nepřijatým zletilým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů odesláno poštou.

Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí není přípustné (§ 18 zákona č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/20, v platném znění).

Pokud uchazeči přijatí ke vzdělávání v prvním kole přijímacího řízení nepotvrdí svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole odevzdáním zápisového lístku, může ředitelka školy na takto uvolněná místa přijmout uchazeče, kteří nebyli přijati. O tom, kteří uchazeči budou takto přijati, rozhoduje pořadí ve výsledkové listině.

Více informací k přijímacímu řízení včetně znění zákonů lze najít na www.cermat.cz, případně www.msmt.cz.

Kritéria

Informace

Formulář přihlášky: PDF, XLSX 

Termín odevzdání přihlášky: do 1. března 2020

U oboru Asistent zubního technika se na přihlášce vyznačí také termín školní přijímací zkoušky (viz. informace)

Přihláška se odevzdává jako jeden dokument (buď oboustranně vytisknout, nebo obě strany neoddělitelně spojit).

Lékařský posudek

Obory vzdělání ve školním roce 2020/2021 

čtyřleté vzdělávání ukončené maturitní zkouškou, denní forma, kód oboru 53-44-M/03
Uchazeči o tento obor konají kromě jednotných písemných testů zkoušku zručnosti (praktická zkouška), která se skládá z vyřezávání ze sádrového špalíku a kresby dle předlohy.
Na přihlášce vyžadujeme potvrzení lékaře o způsobilosti ke studiu tohoto oboru.

čtyřleté vzdělávání ukončené maturitní zkouškou, denní forma, kód oboru 53-41-M/04
Na přihlášce vyžadujeme potvrzení lékaře o způsobilosti ke studiu tohoto oboru.

čtyřleté vzdělávání ukončené maturitní zkouškou, denní forma, kód oboru 53-41-M/02
Na přihlášce vyžadujeme potvrzení lékaře o způsobilosti ke studiu tohoto oboru.

čtyřleté vzdělávání ukončené maturitní zkouškou, denní forma, kód oboru 53-41-M/03
Na přihlášce vyžadujeme potvrzení lékaře o způsobilosti ke studiu tohoto oboru.

čtyřleté vzdělávání ukončené maturitní zkouškou, denní forma, kód oboru 78-42-M/04

tříleté vzdělávání ukončené závěrečnou zkouškou (s výučním listem), denní forma, kód oboru 53-41-H/01
Na přihlášce vyžadujeme potvrzení lékaře o způsobilosti ke studiu tohoto oboru.

 

Absolventi všech oborů kromě Zdravotnického lycea se stávají zdravotnickými pracovníky v ČR i v zemích EU.

U všech oborů vzdělání ukončených maturitní zkouškou je návaznost na vyšší odborné a vysokoškolské vzdělávání.

U oboru Ošetřovatel je možná návaznost na obor Zdravotnický asistent, Praktická sestra.

Předchozí stránka: Ochrana osobních údajů
Následující stránka: Přijatí uchazeči