Přijímací řízení na SZŠ pro školní rok 2021/2022

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení na střední školu pro školní rok 2021/2022.

Výsledky po náhradním termínu

Po náhradním termínu byli v I. kole přijímacího řízení přijímáni uchazeči takto:

Umístění uchazeče najdete ve výsledkové listině daného oboru pod přiděleným registračním číslem.

Rozhodnutí o přijetí

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání je oznámeno zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem. 

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, která rozhodla o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí, tedy do 28. 6. 2021 (lhůta je zachována, je-li zápisový lístek posledního dne lhůty svěřen držiteli poštovní licence).

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek lze uplatnit jen jednou.

Uchazeč může vzít zpět již uplatněný zápisový lístek pokud:

  • chce uplatnit zápisový lístek ve škole, kde byl přijat na základě odvolání,
  • uchazeč byl přijat v prvním kole přijímacího řízení po konání jednotných testů v náhradním termínu.

Rozhodnutí o nepřijetí

Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude nepřijatým zletilým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů odesláno poštou.

Uchazeči, kteří nejsou přijati ke studiu, mohou podat odvolání do tří pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí.
Odvolání musí obsahovat důvod - tedy údaje o tom, v jakém rozsahu rozhodnutí napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.

Pokud přijatí uchazeči neodevzdají zápisový lístek a uvolní se kapacita v některém z výše uvedených oborů, na základě odvolání bude ředitelka školy postupovat dle autoremedury (§ 87 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění), kterou změní své vlastní rozhodnutí. O tom, kteří uchazeči budou takto přijati, rozhoduje pořadí ve  výsledkové listině.

Výsledky

Asistent zubního technika, 53-44-M/03

Laboratorní asistent, 53-43-M/01

Nutriční asistent, 53-41-M/02

Praktická sestra, 53-41-M/03

Zdravotnické lyceum, 78-42-M/04

Umístění uchazeče najdete ve výsledkové listině daného oboru pod přiděleným registračním číslem.

Rozhodnutí o přijetí

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání je oznámeno zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem.

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, která rozhodla o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí, tedy do 2. 6. 2021 (lhůta je zachována, je-li zápisový lístek posledního dne lhůty svěřen držiteli poštovní licence).

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek lze uplatnit jen jednou.

Uchazeč může vzít zpět již uplatněný zápisový lístek pokud:

  • chce uplatnit zápisový lístek ve škole, kde byl přijat na základě odvolání,
  • uchazeč byl přijat v prvním kole přijímacího řízení po konání jednotných testů v náhradním termínu.

Rozhodnutí o nepřijetí

Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude nepřijatým zletilým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů odesláno poštou.

Uchazeči, kteří nejsou přijati ke studiu, mohou podat odvolání ve dvojím vyhotovení do tří pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí.
Rozhodnutí o nepřijetí bude možné si převzít osobně (zákonný zástupce nebo zletilý uchazeč) v pátek 21. 5. 2021 od 6 do 15:30 hodin na studijním oddělení střední školy v budově školy na ulici 1. máje 11 v Ostravě-Mariánských Horách. Pak budou rozhodnutí předána k odeslání.

Pokud přijatí uchazeči neodevzdají zápisový lístek a uvolní se kapacita v některém z výše uvedených oborů, na základě odvolání bude ředitelka školy postupovat dle autoremedury (§ 87 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění), kterou změní své vlastní rozhodnutí. O tom, kteří uchazeči budou takto přijati, rozhoduje pořadí ve  výsledkové listině.

 

Jednotné testy v náhradním termínu

Uchazeč, který mohl na naší škole konat jednotné testy v obou termínech (v dopise byly přiloženy dvě pozvánky) a který se jednotných testů v jednom z termínů nezúčastnil, může zkoušku konat v náhradním termínu bez udání důvodu. Podmínkou je, že tuto skutečnost potvrdí ředitelce školy do 14. 5. 2021 (netýká se uchazečů, kteří se již omluvili).

Uchazeč může vzít zpět již uplatněný zápisový lístek, pokud v prvním kole přijímacího řízení byl přijat po konání zkoušky v náhradním termínu.

více v Opatření obecné povahy MŠMT

 

Ředitelka školy stanovila u oboru asistent zubního technika nové termíny pro konání školní přijímací zkoušky (praktická zkouška) takto:

I. termín 3. května 2021 (náhradní termín 2. června 2021)
II. termín 4. května 2021 (náhradní termín 3. června 2021)

kritéria přijímacího řízení

informace k přijímacímu řízení

vzor přihlášky pdf, xlsx

Termín odevzdání přihlášky: do 1. března 2021

Přihláška se odevzdává jako jeden dokument (oboustranně vytisknout, nebo oba listy neoddělitelně spojit).

Součástí přihlášky je potvrzení lékaře o způsobilosti ke studiu zvoleného oboru. Uvádí se buď přímo na přihlášce, nebo se přikládá jako samostatný dokument.

Formulář lékařského posudku:

 

Obory vzdělání ve školním roce 2021/2022 

Asistent zubního technika

čtyřleté vzdělávání ukončené maturitní zkouškou, denní forma, kód oboru 53-44-M/03
Uchazeči o tento obor konají jednotnou přijímací zkoušku + zkoušku zručnosti (praktická zkouška - kresba podle předlohy). Praktickou zkoušku koná uchazeč ve stejném termínu jako jednotnou přijímací zkoušku.
Na přihlášce vyžadujeme potvrzení lékaře o způsobilosti ke studiu tohoto oboru.

Laboratorní asistent

čtyřleté vzdělávání ukončené maturitní zkouškou, denní forma, kód oboru 53-43-M/01
Uchazeči o tento obor konají jednotnou přijímací zkoušku.
Na přihlášce vyžadujeme potvrzení lékaře o způsobilosti ke studiu tohoto oboru.

Nutriční asistent

čtyřleté vzdělávání ukončené maturitní zkouškou, denní forma, kód oboru 53-41-M/02
Uchazeči o tento obor konají jednotnou přijímací zkoušku.
Na přihlášce vyžadujeme potvrzení lékaře o způsobilosti ke studiu tohoto oboru.

Praktická sestra 

čtyřleté vzdělávání ukončené maturitní zkouškou, denní forma, kód oboru 53-41-M/03
Uchazeči o tento obor konají jednotnou přijímací zkoušku.
Na přihlášce vyžadujeme potvrzení lékaře o způsobilosti ke studiu tohoto oboru.

Zdravotnické lyceum 

čtyřleté vzdělávání ukončené maturitní zkouškou, denní forma, kód oboru 78-42-M/04
Uchazeči o tento obor konají jednotnou přijímací zkoušku.

  • lékařský posudek u tohoto oboru nevyžadujeme

 

Absolventi všech oborů kromě Zdravotnického lycea se stávají zdravotnickými pracovníky v ČR i v zemích EU.

U všech oborů vzdělání ukončených maturitní zkouškou je návaznost na vyšší odborné a vysokoškolské vzdělávání.

 

Sledujte webové stránky pro případ, že by došlo ke změnám.

 

 

Předchozí stránka: Ochrana osobních údajů
Následující stránka: Informace k přijímacím zkouškám