Informace k přijímacím zkouškám

Jednotné testy v náhradním termínu

Uchazeč, který mohl na naší škole konat jednotné testy v obou termínech (v dopise byly přiloženy dvě pozvánky) a který se jednotných testů v jednom z termínů nezúčastnil, může zkoušku konat v náhradním termínu bez udání důvodu. Podmínkou je, že tuto skutečnost potvrdí ředitelce školy do 14. 5. 2021 (netýká se uchazečů, kteří se již omluvili).

Uchazeč může vzít zpět již uplatněný zápisový lístek, pokud v prvním kole přijímacího řízení byl přijat po konání zkoušky v náhradním termínu.

více v Opatření obecné povahy MŠMT

 

V pátek 9.4.2021 jsme předali k odeslání dopisy s informacemi a pozvánkami k přijímacím zkouškám.

Podmínkou pro umožnění účasti žáka na zkouškách je:

  • negativní test provedený nejdříve 27. 4. 2021
  • žádné příznaky onemocnění COVID-19.

Uchazeči na jeho žádost je povinna provést preventivní test a vydat o výsledku testu doklad škola, které je žákem.

Uchazeč doloží některý z těchto dokladů:

  • neinvazivní preventivní antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený ve škole,
  • neinvazivní preventivní RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedený ve škole,
  • doklad o tom, že prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,
  • doklad vydaným poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který byl proveden v posledních 7 dnech před konáním zkoušky,
  • certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, pokud od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

Uchazeč, který se z důvodu nepředložení některého z uvedených dokladů nebude účastnit přijímací zkoušky v řádném termínu a svou neúčast z tohoto důvodu nejpozději do tří dnů písemně omluví ředitelce školy, bude konat přijímací zkoušku v náhradním termínu.

 

Související dokumenty

 

Předchozí stránka: Přijímací řízení na SZŠ
Následující stránka: Informace pro přijaté uchazeče