Informace pro nepřijaté uchazeče

Rozhodnutí o nepřijetí bude nepřijatým zletilým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů odesláno poštou.

Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí není přípustné (§ 18 zákona č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/20, v platném znění).

Pokud uchazeči přijatí ke vzdělávání v prvním kole přijímacího řízení nepotvrdí svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole odevzdáním zápisového lístku, může ředitelka školy na takto uvolněná místa přijmout uchazeče, kteří nebyli přijati. O tom, kteří uchazeči budou takto přijati, rozhoduje pořadí ve výsledkové listině.

 

Poučení o možnosti podat žádost o vydání nového rozhodnutí

Nepřijatí uchazeči, kteří splnili podmínky pro přijetí a nebyli přijati pouze z kapacitních důvodů, mají možnost požádat o nové rozhodnutí. Nové rozhodnutí se vydává podle § 101 a 102 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Podle § 11 odst. 1 vyhlášky č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020.

Žádost lze podat ředitelce školy ve lhůtě 3 pracovních dnů od dne doručení rozhodnutí o nepřijetí a lhůta je zachována také tehdy, je-li žádost posledního dne lhůty svěřena držiteli poštovní licence.

Nevyhoví-li ředitelka školy žádosti o nové rozhodnutí, usnesením řízení zastaví. Pokud vyhoví žádosti, vydá nové rozhodnutí – rozhodnutí o přijetí.

Pokud uchazeč již odevzdal zápisový lístek na jiné škole, může ho po vydání nového rozhodnutí o přijetí vzít z této školy zpět oproti předložení nového rozhodnutí a uplatnit jej na škole, která mu nové rozhodnutí vydala. Uplatnění zápisového lístku je podmínkou pro nástup do školy. Speciální zákon v kombinaci se školským zákonem stanoví lhůtu pro odevzdání zápisového lístku po vydání nového rozhodnutí na 10 pracovních dnů ode dne oznámení (doručení) nového rozhodnutí uchazeči.

O tom, kteří uchazeči budou takto přijati, rozhoduje pořadí ve  výsledkové listině.

vzor žádosti

 

V případě, že potřebujete cokoliv konzultovat, volejte (777221568, 595693642), nebo pište jitka.grimmova@zdrav-ova.cz.

 

Předchozí stránka: Přijatí uchazeči
Následující stránka: Obory na SZŠ