Informace pro přijaté uchazeče

Pro přijaté uchazeče zde budeme průběžně zveřejňovat informace k zahájení školního roku, sledujte webové stránky.

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání je oznámeno zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem.

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, která rozhodla o jeho přijetí. Zákon č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 stanoví jednotný termín, dokdy nejpozději musí všichni uchazeči přijatí na jakoukoliv střední školu odevzdat zápisový lístek.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek ve škole, kde byl přijat na základě nového rozhodnutí (§101 b zák. 500/2004 Sb., v platném znění)

Odevzdání zápisového lístku:

Uchazeči, kteří byli přijati na obor ošetřovatel, mohou odevzdat zápisový lístek

  • odesláním na adresu školy 1. máje 11, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory
  • osobně na studijním oddělení sš v budově školy na ulici 1. máje 11 v Ostravě-Mariánských Horách v době od 7 do 13:30 hod.

Uchazeč se hlásí na dva nematuritní obory
Pro takového uchazeče se doporučuje zápisový lístek odevzdat až v době, kdy zná výsledky z obou škol. Nejzazší termín pro odevzdání zápisového lístku je pak 5 pracovních dnů ode dne vyhlášení výsledků jednotné přijímací zkoušky pro maturitní obory.

Uchazeč se hlásí na jeden maturitní a jeden nematuritní obor
Pro takového uchazeče platí, že termín pro odevzdání zápisového lístku se odvíjí od termínu pro konání jednotné přijímací zkoušky, a to i u oborů vzdělání, kde se jednotná přijímací zkouška nekoná. Zápisový lístek mohou všichni uchazeči odevzdat nejpozději 5 pracovních dnů ode dne, kdy škola výsledky hodnocení jednotných testů oznámí.

 

Předchozí stránka: Přijímací řízení na SZŠ
Následující stránka: Nepřijatí uchazeči