Přijímací řízení na VOŠ pro školní rok 2021/2022

Ke vzdělávání ve vyšší odborné škole lze přijmout uchazeče, kteří získali střední vzdělání s maturitní zkouškou. Studium je ukončeno absolutoriem a absolvent získává titul DiS. (Diplomovaný specialista). 

 

Ředitelka školy vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022.

Výsledky 1. kola přijímacího řízení na VOŠ pro školní rok 2017/2018.

Diplomovaná dentální hygienistka – kombinovaná forma

Ke studiu bylo přijato 18 uchazečů i po náhradním kole.

Pět míst v oboru Diplomovaná dentální hygienistka bylo ponecháno na náhradní termín.

Zápis přijatých uchazečů proběhne ve čtvrtek 22.7. 2021 v 8:15 hodin v budově školy na ulici Jeremenkova 754/2 v Ostravě-Vítkovicích - podmínkou pro zápis ke vzdělávání na vyšší odbornou školu je doložení úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení (pokud nebylo dodáno v dřívějším termínu).

 

Diplomovaný farmaceutický asistent - denní forma

Ke studiu bylo přijato 40 uchazečů.

Zápis přijatých uchazečů proběhne ve čtvrtek 22.7. 2021 v 9:00 hodin v budově školy na ulici Jeremenkova 754/2 v Ostravě-Vítkovicích - podmínkou pro zápis ke vzdělávání na vyšší odbornou školu je doložení úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení (pokud nebylo dodáno v dřívějším termínu).

 

Diplomovaný nutriční terapeut – denní forma

Ke studiu bylo přijato 41 uchazečů.

Zápis přijatých uchazečů proběhne ve čtvrtek 22.7. 2021 v 10:30 hodin v budově školy na ulici Jeremenkova 754/2 v Ostravě-Vítkovicích - podmínkou pro zápis ke vzdělávání na vyšší odbornou školu je doložení úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení (pokud nebylo dodáno v dřívějším termínu).

 

Diplomovaný nutriční terapeut – kombinovaná forma

Ke studiu bylo přijato 40 uchazečů.

Zápis přijatých uchazečů proběhne ve čtvrtek 22.7. 2021 v 9:45 hodin v budově školy na ulici Jeremenkova 754/2 v Ostravě-Vítkovicích - podmínkou pro zápis ke vzdělávání na vyšší odbornou školu je doložení úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení (pokud nebylo dodáno v dřívějším termínu).

 

Diplomovaná dětská sestra - denní forma

Ke studiu bylo přijato 40 uchazečů.

Zápis přijatých uchazečů proběhne ve čtvrtek 22.7. 2021 v 11:15 hodin v budově školy na ulici Jeremenkova 754/2 v Ostravě-Vítkovicích - podmínkou pro zápis ke vzdělávání na vyšší odbornou školu je doložení úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení (pokud nebylo dodáno v dřívějším termínu).

 

Diplomovaná dětská sestra - kombinovaná forma

Ke studiu bylo přijato 40 uchazečů.

Zápis přijatých uchazečů proběhne ve čtvrtek 22.7. 2021 ve 12:00 hodin v budově školy na ulici Jeremenkova 754/2 v Ostravě-Vítkovicích - podmínkou pro zápis ke vzdělávání na vyšší odbornou školu je doložení úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení (pokud nebylo dodáno v dřívějším termínu).

 

Diplomovaná všeobecná sestra - denní forma

Ke studiu bylo přijato 79 uchazečů.

Zápis přijatých uchazečů proběhne ve čtvrtek 22.7. 2021 ve 12:45 hodin v budově školy na ulici Jeremenkova 754/2 v Ostravě-Vítkovicích - podmínkou pro zápis ke vzdělávání na vyšší odbornou školu je doložení úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení (pokud nebylo dodáno v dřívějším termínu).

 

Diplomovaný zubní technik – denní forma

Ke studiu bylo přijato 24 uchazečů.

Zápis přijatých uchazečů proběhne ve čtvrtek 22.7. 2021 v 7:30 hodin v budově školy na ulici Jeremenkova 754/2 v Ostravě-Vítkovicích - podmínkou pro zápis ke vzdělávání na vyšší odbornou školu je doložení úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení (pokud nebylo dodáno v dřívějším termínu).

 

Umístění uchazeče najdete ve výsledkové listině daného oboru pod přiděleným registračním číslem.

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání je oznámeno zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem na úřední desce školy – u budovy školy na ulici 1. máje 11, 709 00 Ostrava ‑ Mariánské Hory, na veřejně přístupném místě ve škole – v budově školy na ulici Jeremenkova 754/2, 703 00 Ostrava ‑ Vítkovice a na internetových stránkách školy www.zdrav-ova.cz pod odkazem pro uchazeče, žáky a studenty, vyšší odborná škola, přijímací řízení. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Nepřijatým uchazečům bude odesláno rozhodnutí o nepřijetí do 7 dnů po konání přijímací zkoušky nebo po stanovení výsledků přijímacího řízení, pokud se přijímací zkouška nekoná.

Jestliže se uchazeč k zápisu nedostaví nebo předem písemně neomluví, nestává se studentem vyšší odborné školy a jeho místo bude obsazeno dalším uchazečem.

 

Nebyli jste přijati?

Uchazeči, kteří nejsou přijati ke vzdělání, mohou podat odvolání ve dvojím vyhotovení do patnácti dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí.

Pokud se přijatí uchazeči neodstaví k zápisu a uvolní se kapacita na výše uvedených oborech, na základě odvolání bude ředitelka školy postupovat dle autoremedury (§87 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů), kterou změní své vlastní rozhodnutí.

Vzor odvolání

 

 

  • Dne 3.6.2021 jsme odeslali poštou pozvánky k přijímací zkoušce pro obor vzdělání Diplomovaná dentální hygienistka v kombinované formě. V dopise najdete veškeré další informace, jako je vaše identifikační číslo, podle kterého zjistíte informace o výsledcích, dále datum zveřejnění výsledků a také informace k zápisu. Dále v dopise najdete veškeré další informace včetně toho, jak postupovat při vstupu do budovy školy na ul. 1. Máje 11 v Ostravě – Mariánských Horách v den přijímací zkoušky 19.6.2021, kdy při vstupu je nutné předložit potvrzení o negativním testování na COVID-19, očkování či potvrzení o prodělaném COVIDu (informace viz příloha) - (zde je úprava přílohy po schválení mimořádného opatření MZ od 8.6.2021).
  • Všichni jsou pozváni na 19.6.2021 na 8:00 hodinu do budovy školy na ul. 1. máje 11, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory.
  • Pozvánku a psací potřeby si prosím nezapomeňte vzít s sebou a to z důvodu, že v pozvánce je uvedeno vaše umístění do třídy a vchod, kterým se dostanete do budovy (viz příloha) - (zde je úprava přílohy po schválení mimořádného opatření MZ od 8.6.2021).
  • Dále dne 10.6.2021 jsme odeslali poštou informace k přijímacímu řízení pro obory vzdělání bez přijímací zkoušky. V dopise najdete veškeré další informace, jako je vaše identifikační číslo, podle kterého zjistíte informace o výsledcích, dále datum zveřejnění výsledků a také informace k zápisu.

 

Informace k přijímacímu řízení

Kritéria přijímacího řízení

Vzor přihlášky na denní formu (Přihláška se odevzdává jako jeden dokument (oboustranně vytisknout, nebo oba listy neoddělitelně spojit)

Vzor přihlášky na kombinovanou formu (Přihláška se odevzdává jako jeden dokument (oboustranně vytisknout, nebo oba listy neoddělitelně spojit)

Součástí přihlášky je nutný vytištěný a ověřený lékařský posudek:

pro obor Diplomovaná všeobecná sestra vytisknout zde

pro obor Diplomovaná dětská sestra vytisknout zde

pro obor Diplomovaná dentální hygienistka vytisknout zde

pro obor Diplomovaný zubní technik vytisknout zde

pro obory Diplomovaný farmaceutický asistent a Diplomovaný nutriční terapeut stačí ověřené Potvrzení lékaře přímo na přihlášce

Termín odevzdání přihlášky:      do 31. května 2021

Termín odevzdání Vysvědčení o maturitní zkoušce pro uchazeče, kteří konají maturitu v letošním roce 2021, bude zasláno poštou v pozvánce nebo informacích po uzávěrce přihlášek a také na webových stránkách www.zdrav-ova.cz.

Jakékoli dotazy směřujte na e-mail: hana.svidernochova@zdrav-ova.cz, nebo telefonicky 595693549, 773380600. 

POZOR: V případě jakýchkoliv změn prosím sledujte naše webové stránky www.zdrav-ova.cz.

Za přihlášku u nás není žádný poplatek.  

 

Informace o otevíraných oborech pro školní rok 2021/2022 zde. 

 

Dny otevřených dveří na vyšší odborné škole:

Připravili jsme pro vás virtuální den otevřených dveří, vždy ve čtvrtek - 8. 4. 2021, 15. 4. 2021 a 22. 4. 2021, v čase od 14 do 18 hodin. Zde je odkaz na virtuální den otevřených dveří.

  

Na vyšší škole se platí školné.

Předchozí stránka: Přijetí do vyššího ročníku sš
Následující stránka: Obory na VOŠZ