Přijímací řízení na VOŠ pro školní rok 2020/2021

Ke vzdělávání ve vyšší odborné škole lze přijmout uchazeče, kteří získali střední vzdělání s maturitní zkouškou. Studium je ukončeno absolutoriem a absolvent získává titul DiS. (Diplomovaný specialista). 

I přes nelehkou mimořádnou situaci, která stále běží, tak

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace 

vyhlašuje
2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

Informace

Kritéria

Formulář přihlášky pro denní formu vzdělávání: pdf (Přihláška se odevzdává jako jeden dokument - buď oboustranně vytisknout, nebo obě strany neoddělitelně spojit).


Lékařský posudek je nutno doložit k oborům:

Diplomovaná dětská sestra (nutno vytisknout formulář zvlášť)
Diplomovaný farmaceutický asistent (stačí potvrzení lékaře přímo na přihlášce)
Diplomovaný nutriční terapeut (stačí potvrzení lékaře přímo na přihlášce)

 

Termín odevzdání přihlášky:           do 14. srpna 2020

Další informace o přijímacím řízení můžete získat e-mailem na studijní oddělení VOŠZ u Bc. Hany Švidernochové, hana.svidernochova@zdrav-ova.cz, tel. 595 693 549. (Pozor: dovolená v období od 22.7.2020 do 31.7.2020)

Poplatek za přihlášku se neplatí.

 

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace vyhlašuje

1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

Výsledky 1. kola přijímacího řízení na VOŠ pro školní rok 2020/2021

Diplomovaná dentální hygienistka – denní forma

Ke studiu bylo přijato 24 uchazečů.

Zápis přijatých uchazečů proběhne v pondělí 20.7.2020 v 7:30 hodin v budově školy na ulici Jeremenkova 754/2 v Ostravě-Vítkovicích.

 

Diplomovaný zubní technik – denní forma

Ke studiu bylo přijato 24 uchazečů.

Zápis přijatých uchazečů proběhne v pondělí 20.7.2020 v 8:30 hodin v budově školy na ulici Jeremenkova 754/2 v Ostravě-Vítkovicích.

 

Diplomovaný farmaceutický asistent - denní forma

Ke studiu bylo přijato 40 uchazečů.

Zápis přijatých uchazečů proběhne v pondělí 20.7.2020 v 9:30 hodin v budově školy na ulici Jeremenkova 754/2 v Ostravě-Vítkovicích.

 

Diplomovaný nutriční terapeut – denní forma

Ke studiu bylo přijato 19 uchazečů.

Zápis přijatých uchazečů proběhne v pondělí 20.7.2020 v 10:30 hodin v budově školy na ulici Jeremenkova 754/2 v Ostravě-Vítkovicích.

 

Diplomovaná dětská sestra - denní forma

Ke studiu bylo přijato 32 uchazečů.

Zápis přijatých uchazečů proběhne v pondělí 20.7.2020 v 11:15 hodin v budově školy na ulici Jeremenkova 754/2 v Ostravě-Vítkovicích.

 

Diplomovaná všeobecná sestra - denní forma

Ke studiu bylo přijato 40 uchazečů.

Zápis přijatých uchazečů proběhne v pondělí 20.7.2020 ve 12:00 hodin v budově školy na ulici Jeremenkova 754/2 v Ostravě-Vítkovicích.

 

Diplomovaná všeobecná sestra – kombinovaná forma

Ke studiu bylo přijato 40 uchazečů.

Zápis přijatých uchazečů proběhne v pondělí 20.7.2020 ve 13:00 hodin v budově školy na ulici Jeremenkova 754/2 v Ostravě-Vítkovicích.

 

Umístění uchazeče najdete ve výsledkové listině daného oboru pod přiděleným registračním číslem.

 

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání je oznámeno zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem na úřední desce školy – u budovy školy na ulici 1. máje 11, 709 00 Ostrava ‑ Mariánské Hory, na veřejně přístupném místě ve škole – v budově školy na ulici Jeremenkova 754/2, 703 00 Ostrava ‑ Vítkovice a na internetových stránkách školy www.zdrav-ova.cz pod odkazem pro uchazeče, žáky a studenty, vyšší odborná škola, přijímací řízení. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

 

Nepřijatým uchazečům bude odesláno rozhodnutí o nepřijetí do 7 dnů po konání přijímací zkoušky nebo po stanovení výsledků přijímacího řízení, pokud se přijímací zkouška nekoná.

Jestliže se uchazeč k zápisu nedostaví nebo předem písemně neomluví, nestává se studentem vyšší odborné školy a jeho místo bude obsazeno dalším uchazečem.

 

Nebyli jste přijati?

Uchazeči, kteří nejsou přijati ke vzdělání, mohou podat odvolání ve dvojím vyhotovení do patnácti dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí.

Pokud se přijatí uchazeči neodstaví k zápisu a uvolní se kapacita na výše uvedených oborech, na základě odvolání bude ředitelka školy postupovat dle autoremedury (§87 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů), kterou změní své vlastní rozhodnutí.

vzor odvolání

 

 

  • Dne 10.6.2020 byly všem uchazečům, kteří se hlásí na naši vyšší odbornou školu, odeslány dopisy s informacemi k přijímacím zkouškám.
  • Pokud uchazeč neuspěl u maturity a nemůže z tohoto důvodu doložit Vysvědčení o maturitní zkoušce v daný termín, pak nesplní daná kritéria přijímacího řízení a nemůže být přijat. V tomto případě může uchazeč vyčkat, zda bude vyhlášeno další kolo příjímacího řízení, kde splní veškeré kritéria. 
  • !!! Upozornění: Na uchazečem zvolený obor nemusí být vyhlášené další kolo přijímacího řízení a to z důvodu naplnění studijní skupiny již v 1. kole PŘ. 

 

Informace

Kritéria

Formulář přihlášky pro denní formu vzdělávání: pdf

Formulář přihlášky pro kombinovanou formu vzdělávání: pdf

Přihláška se odevzdává jako jeden dokument (buď oboustranně vytisknout, nebo obě strany neoddělitelně spojit).


Lékařský posudek je nutno doložit k oborům:

Diplomovaná všeobecná sestra (nutno vytisknout formulář zvlášť)
Diplomovaná dětská sestra (nutno vytisknout formulář zvlášť)
Diplomovaná dentální hygienistka(nutno vytisknout formulář zvlášť)
Diplomovaný zubní technik (nutno vytisknout formulář zvlášť)
Diplomovaný farmaceutický asistent (stačí potvrzení lékaře přímo na přihlášce)
Diplomovaný nutriční terapeut (stačí potvrzení lékaře přímo na přihlášce)

Termín odevzdání přihlášky:           do 31. května 2020

V případě, že na základě současné mimořádné koronavirové situaci není možné přiložit k přihlášce lékařský posudek od praktického lékaře, pak nyní máte možnost podat/poslat přihlášku s veškerými ostatními dokumenty a lékařský posudek pak doložit samostatně.  

Další informace o přijímacím řízení můžete získat e-mailem na studijní oddělení VOŠZ u Bc. Hany Švidernochové, hana.svidernochova@zdrav-ova.cz, tel. 595 693 549.

Poplatek za přihlášku se neplatí.

 

Informace o otevíraných oborech pro školní rok 2020/2021 zde. 

Dny otevřených dveří na vyšší odborné škole:

Momentálně se žádné nekonají.

 

Na vyšší škole se platí školné.

Předchozí stránka: Přijetí do vyššího ročníku sš
Následující stránka: Obory na VOŠZ