EU peníze středním školám

Název projektu:

Modernizace výuky za podpory ICT


Číslo operačního programu: CZ.1.07
Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo výzvy: 34
Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.5 - unit costs
Číslo prioritní osy: 7.1
Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání
Číslo oblasti podpory: 7.1.5
Název oblasti podpory: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách.
Zkrácený název projektu: Modernizace výuky
Zahájení projektu: 2. 4. 2012
Ukončení projektu: 1. 4. 2014
Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0165
Koordinátor projektu: Mgr. Miroslava Hellerová

Projektový záměr SZŠ a VOŠZ Ostrava v rámci projektu EU peníze středním školám

Záměrem Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Ostravě je zkvalitnit vyučovací proces, který vychází z potřeb školy a ŠVP.

Cílem projektu „Modernizace výuky za podpory ICT“ je rozvoj, modernizace a zkvalitnění výuky v odborných a všeobecně vzdělávacích předmětech, zavádění moderních technologií v rámci této výuky a aktivní zapojení žáků do výuky.

Vytýčení cílů bude dosaženo prostřednictvím realizace klíčových aktivit, které jsou následující:

  • tvorba nových metodických a výukových materiálů využitím moderních technologií při výuce (SMART tabule, Moodle),
  • okamžitá a zpětná vazba znalostí a dovedností v rámci výuky, zavádění interaktivní výuky do hodin předmětů, zavádění aktivizačních metod do výuky s cílem snadnějšího a trvalejšího osvojení získaných poznatků, zvyšování kvality výuky cizích jazyků.

 

Pro naplnění záměru byly vybrány tyto šablony

1. Šablona č. II/5 Jazykový kurz pro učitele cizího jazyka v zahraničí

Cílem této aktivity je zlepšení jazykových kompetencí pedagogů cizích jazyků. Této aktivity se zúčastní 4 učitelé.

2. Šablona č. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Cílem je zkvalitnění vlastní výuky prostřednictvím metod a forem, které využívají digitální technologie. Na tvorbě DUM bude spolupracovat přibližně 14 pedagogů v tematických oblastech: informační a komunikační technologie, somatologie, ošetřovatelství, zhotovování stomatologických protéz, protetická technologie, fyzika a biologie. Cílovou skupinu tvoří žáci střední školy 1. – 4. ročníků. Postupně pedagogové zpracovávají digitální učební materiály, které jsou k dispozici na webových stránkách školy v sekci Moodle, kategorie "Vzdělávací materiály projektu EU - OP VK" s přístupovým uživatelským jménem: host, heslo: host.

3. Šablona č. IV/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků středních škol

Cílem aktivity je zvýšit kvalitu výuky zaměřené na rozvoj matematické gramotnosti cílenou podporou pedagogických pracovníků při jejich přípravě na vyučovací hodinu. Na tvorbě vzdělávacích materiálů bude pracovat jeden pedagog. Cílovou skupinu tvoří žáci střední školy.

4. Šablona č. V/2 – Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol

Cílem této aktivity je zvýšit kvalitu výuky zaměřené na rozvoj odborných kompetencí žáků podporou pedagogických pracovníků při jejich přípravě na vyučovací hodinu. Na přípravě vzdělávacích materiálů budou spolupracovat 3 učitelé v tematických oblastech chemie a stomatologie. Cílovou skupinu tvoří žáci střední školy.

Dosažení změn v rámci výuky se projeví v kvalitě výukových hodin, ve využívání učebních materiálů i DUM a současně očekáváme, že výsledný efekt bude dlouhodobý. Tyto změny budou rozpoznány ověřením nabytých znalostí a hodnocení bude provedeno formou slovního hodnocení, známkou a hodnocením vnitřní evaluaci školy.

Předchozí stránka: Modernizace výuky ve zdravotnických oborech
Následující stránka: Projekt BMI