Mosty partnerství Ostrava - Cadenberge

 

Popis projektu: Je to program zajišťující výměnný pobyt pro žáky a studenty, kteří mají zájem o zefektivnění svých jazykových znalostí a chuť poznat jinou zemi, kulturu a lidi.

Organizátoři: Projekt je realizován ve dvou zemích - Česká republika a Spolková republika Německo, ve dvou městech (obcích) - Ostrava a Cadenberge a na dvou školách - Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, p. o. a Berufsbildende Schulen Cadenberge. Garanti projektu jsou PhDr. Evžen Sikora a Mgr. Ivana Peterová.

Program: Program je rozdělen do dvou částí. V dubnu (popř. v květnu) probíhá výměnný pobyt v Ostravě. Žáci a studenti absolvují desetidenní program, který jim nabízí aktivity jako exkurze a návštěvy různých podniků a zařízení, besedy s různými osobnostmi, výlety do okolí, sportovní aktivity a účast na výuce.  V září probíhá podobný program v Cadenberge (SRN). Po celou dobu žáci a studenti komunikují v cizím jazyce s žáky partnerské školy.

Požadavky: Do projektu jsou zváni žáci a studenti, kteří mají možnost ubytovat zahraničního hosta ve své rodině a zároveň se nebojí komunikovat v cizím jazyce, protože v Německu budou rovněž ubytování v hostitelské rodině a nuceni komunikovat v cizím jazyce.

Finanční zajištění: Výměnný pobyt patří k finančně náročným projektům, proto je jeho podstatná část zajišťována granty. I přes tuto finanční podporu není projekt pokryt stoprocentně a je nutná finanční účast žáků. Finanční částka je upřesňována každý rok.

Sponzoři projektu

Statutární město Ostrava

Česko - německý fond budoucnosti (Deutsch -Tschechischer Zukunftsfonds)

Kultusministerkonferenz - Pädagogischer Austauschdienst (PAD)

Obec Cadenberge (Gemeinde Cadenberge)

Spolek živnostníků Cadenberge (Gewerbeverein Cadenberge)

Ročníky

 

10. ročník (2015) - Žijeme v Evropě a máme ji rádi

9. ročník (2014) - Různé aspekty strukturálních změn v partnerských regionech

8. ročník (2013) - Financování podniků a institucí v soukromém a veřejném sektoru v partnerských regionech

7. ročník (2012) - Vzdálení a blízcí. Překonávat vzdálenosti a hranice

6. ročník (2011) - Globalizace a tradice v partnerských regionech

5. ročník (2010) - Získávání energie a její alternativní zdroje

4. ročník (2009) - Ochrana životního prostředí

Sponzoři projektu

Sponzoři Cadenberge 2009


3. ročník (2008) - Tradice a zvyky v partnerské zemi

 

2. ročník (2007) - Poznávání politického sytému sousední země

1. ročník (2006) - Úvodní ročník

V červnu 2005 se zúčastnili vyučující BBS Cadenberge pánové Egon Saul a Jürgen Schwanemann semináře připraveného organizací Tandem, která napomáhá navazování kontaktů mezi českými a německými školami. Paní PhDr.Pavla Zajícová, PhD. z Filozofické fakulty Ostravské univerzity zprostředkovala první kontakt s panem PhDr. Evženem Sikorou ze Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Ostrava. Začátkem října na prvním setkání představitelů obou škol v Ostravě byly položeny základy možné spolupráce. Na následném setkání představitelů škol v říjnu 2005 v Nečtinách (u Plzně) byl vypracován společný program a harmonogram první výměny žáků v roce 2006. Právě tam daly obě strany na srozuměnou svou vůli pokračovat v partnerských vztazích.
Koncem roku 2005 byly vypracovány projekty spolupráce a žádosti o grant na obou školách u příslušných institucí. V souvislosti s tím vznikly na obou školách skupiny žáků, kteří se rozhodli podílet se na výměnném pobytu.Od 3. 5. do 12. 5. navštívila skupina německých žáků Ostravu. Návštěva českých žáků v Cadenberge je plánována na září 2006. Organizátoři projektu a zúčastnění žáci by chtěli na tomto místě vyjádřit srdečné díky všem osobám a institucím, které tuto výměnu žáků umožnily:

  • Tandemu (obzvláště paní Evě Tomkové a panu Hans-Jürgen Karlovi, kteří náš projekt velkoryse podpořili)
  • Statutárnímu městu Ostrava za velkorysou finanční podporu
  • Česko-německému fondu budoucnosti
  • fondu Pädagogischer Austauschdienst v Bonnu
  • starostům Ostravy – Vítkovic a Cadenberge za jejich podporu
  • organizaci Gewerbeverein Cadenberge
  • oběma ředitelům škol – PhDr. Ivě Pelikánové a Dipl.Ing.OSTD A. Cudokovi a vyučujícím obou škol za všestrannou pomoc a podporu při realizaci našeho projektu.

 

Předchozí stránka: OPVK Vzdělávání pedagogů
Následující stránka: V zdravém těle zdravý duch