Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště při SZŠ a VOŠZ Ostrava poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, studentům, zákonným zástupcům nezletilých žáků a pedagogům. Pracoviště garantuje důvěrnost jednání a zaručuje ochranu osobních dat klientů.

Personální obsazení Školního poradenského pracoviště při SZŠ a VOŠZ Ostrava, příspěvková organizace:

    

     Mgr. Jana Horáková - výchovná poradkyně

     Mgr. Dalibor Chalcař - školní psycholog

     Mgr. Kateřina Matuszová - výchovný poradce (kariérový poradce)

     Mgr. Martina Mokrá - školní metodik prevence

     Michal Špok - asistent pedagoga

 

Cíl školního poradenského pracoviště:

  • zkvalitnit sociální klima škol
  • pracovat se všemi subjekty školy i s žáky a studenty, kteří nemají problémy a vytvořit tak širokou základnu preventivní činnosti
  • posílit průběžnou a dlouhodobou péči o žáky a studenty s neprospěchem a vytvořit předpoklady pro jeho snižování
  • umožnit neodkladné řešení problémů spojených se školní docházkou
  • sledovat účinnost preventivních programů aplikovaných školou a vytvořit metodické zázemí pro jejich vytváření
  • poskytovat metodickou podporu při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických aspektů vzdělávání při vytváření RVP
  • připravit podmínky a rozšířit možnosti inkluze žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Předchozí stránka: Absolutoria
Následující stránka: Výchovná poradkyně