Metodik prevence patologických jevů

Mgr. Martina Mokrá

Sídlo: 1. Máje 11, Ostrava-Mariánské Hory, budova A, kabinet č. A 105

Telefon: 595 693 641

E-mail: martina.mokra@zdrav-ova.cz

Konzultační hodiny
    
Pondělí: 10:00 – 11:30

Činnost školní metodičky prevence
  • Vytváří a realizuje Minimální preventivní program školy – sleduje rizika vzniku a projevy sociálně patologických jevů na půdě školy, navrhuje jejich řešení
  • Zajišťuje a koordinuje aktivity zaměřené na prevenci záškoláctví, závislostí, šikany, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších sociálně patologických jevů
  • Monitoruje výskyt sociálně patologických jevů u žáků, spolupracuje s třídními učiteli
  • Provádí poradenskou činnost žákům a jejich rodičům, spolupracuje při řešení rizikového chování 
  • Poskytování informační a metodické materiály jak žákům a rodičům, tak ostatním vyučujícím
  • Zvyšuje informovanost pedagogických pracovníků o problematice rizikového chování žáků
Dokumenty ke stažení

 

 

                                    

 

Předchozí stránka: Kariérový poradce
Následující stránka: Asistentka pedagoga