Menu

OKAPII

Název projektu: Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II (OKAP II)
reg.č. projektu:  CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019613
Operační program: Výzkum, vývoj a vzdělávání
Doba realizace: červenec 2021 - listopad 2023
Realizační tým projektu OKAP:
Projekt se zaměřuje především na oblast podpory a zatraktivnění odborného vzdělávání, spolupráci se zaměstnavateli, rozvoj kariérového poradenství včetně snižovaní předčasných odchodů ze vzdělávání.
Aktivity projektu OKAP II

Název aktivity ve výzvě zkratka KA v OKAP II
Povinné aktivity:  
Aktivita č. 1: Řízení projektu  
Aktivita č. 2: Implementace plánovaných aktivit k naplnění klíčových témat krajských akčních plánů  
Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě KA PIK
Podpora polytechnického vzdělávání KA P
Digitální kompetence KA I
Podpora odborného vzdělávání včetně spolupráce škol se zaměstnavateli KA O
Rozvoj kariérového poradenství KA K
Podpora rozvoje gramotností s akcentem na ČMG KA G
Rozvoj škol jako center celoživotního učení součást KA O
Povinně volitelné aktivity:  
Aktivita č. 3: Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání   KA PPO
Aktivita č. 4: Podpora rovných příležitostí ve vzdělávání KA INK
Volitelné aktivity:  
Aktivita č. 5: Implementace plánovaných aktivit k naplnění nepovinných témat krajských akčních plánů.  
Rozvoj výuky cizích jazyků KA J
Aktivita č. 7: Podpora škol a školských poradenských zařízení formou jednotkových nákladů KA S

 

 

Projekt je financován z prostředků z 85 % z Evropského sociálního fondu, 10 % ze státního rozpočtu ČR a 5% spolufinancování ze strany zřizovatele.