Menu

OKAPII

Název projektu: Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II (OKAP II)
reg.č. projektu:  CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019613
Operační program: Výzkum, vývoj a vzdělávání
Doba realizace: červenec 2021 - listopad 2023

Realizační tým projektu OKAP:

Projekt se zaměřuje především na oblast podpory a zatraktivnění odborného vzdělávání, spolupráci se zaměstnavateli, rozvoj kariérového poradenství včetně snižovaní předčasných odchodů ze vzdělávání.

Aktivity projektu OKAP II

Název aktivity ve výzvě                                                                               zkratka KA v OKAP II

 

Povinné aktivity:

Aktivita č. 1:        Řízení projektu

Aktivita č. 2: Implementace plánovaných aktivit k naplnění klíčových témat krajských akčních plánů

- Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě                                                   KA PIK

- Podpora polytechnického vzdělávání                                                                                         KA P

- Digitální kompetence                                                                                                                    KA I

- Podpora odborného vzdělávání včetně spolupráce škol se zaměstnavateli                       KA O

- Rozvoj kariérového poradenství                                                                                                  KA K

- Podpora rozvoje gramotností s akcentem na ČMG                                                                 KA G

- Rozvoj škol jako center celoživotního učení                                                                              součást KA O

 

Povinně volitelné aktivity:

Aktivita č. 3: Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání                                                  KA PPO

Aktivita č. 4: Podpora rovných příležitostí ve vzdělávání                                                         KA INK

 

Volitelné aktivity:

Aktivita č. 5: Implementace plánovaných aktivit k naplnění nepovinných témat krajských akčních plánů.

- Rozvoj výuky cizích jazyků                                                                                                             KA J

-

Aktivita č. 7: Podpora škol a školských poradenských zařízení formou jednotkových nákladů                                                                                                                                                                                  KA S

 

Projekt je financován z prostředků z 85 % z Evropského sociálního fondu, 10 % ze státního rozpočtu ČR a 5% spolufinancování ze strany zřizovatele.