Menu

Základní údaje o organizaci

 • NÁZEV: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace
 • ZŘIZOVATEL: Moravskoslezský kraj, 28. října 117/2771, 702 18  Ostrava
 • SÍDLO: ul. Jeremenkova 754/2, Vítkovice, 703 00  Ostrava
 • KORESPONDENČNÍ ADRESA: ul. 1. máje 11, 709 00  Ostrava
 • IČ: 00600920, DIČ: CZ 00600920
 • RED IZO: 600020070
 • DATOVÁ SCHRÁNKA: mgzgf6i
 • ELEKTRONICKÁ PODATELNA: szsos@po-msk.cz
  • (velikost zprávy maximálně 20MB, přijímané formáty: DOC, DOCX, GIF, JPEG, JPG, PDF, RTF, TIF, TIFF, XML, XMLX, ZFO)
 • INTERNETOVÉ STRÁNKY ŠKOLY: www.zdrav-ova.cz
 • E-MAIL: sekretariat@zdrav-ova.cz
 • bankovní účet vedený u Komerční banky č. 71633761/0100
O škole

ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ:

 • ul. 1. máje 11, 709 00 Ostrava

ŠKOLA SDRUŽUJE:

 • Střední zdravotnická škola: IZO 110 030 893
 • Vyšší odborná škola zdravotnická: IZO 110 030 915
 • Školní jídelna: IZO 110 030 907

VEDENÍ ŠKOLY:

 • RNDr. Jana Foltýnová, Ph.D. - ředitelka školy
 • PhDr. Hana Hanusková - statutární zástupkyně ředitelky školy a zástupkyně ředitelky školy pro vyšší odbornou školu
 • Mgr. Eva Schichelová - zástupkyně ředitelky školy pro střední zdravotnickou školu pro odborné předměty
 • Ing. Lada Uchaľová - zástupkyně ředitelky školy pro střední zdravotnickou školu pro všeobecně-vzdělávací předměty

SEKRETARIÁT ŠKOLY

STUDIJNÍ ODDĚLENÍ ŠKOLY

Střední škola:

 
Vyšší odborná škola:

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ:

Žádost se podává ústně (osobně či telefonicky) nebo písemně (doručena poštou, osobně i jiným způsobem, elektronickou poštou nebo na jiném nosiči dat).
Ředitelka školy je oprávněna požadovat úhradu skutečných nákladů spojených s vyhledáváním informací, pořizováním kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. V odůvodněných případech lze podmínit vydání informací zaplacením úhrady nebo zálohy.

Směrnice o poskytování informací

Informace povinně zveřejňované podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

STÍŽNOSTI (DLE ZÁKONA Č. 500/2004 Sb., správní řád)

Pověřený pracovník školy k přijímání a evidování stížností:

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel.
Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok.
Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele https://www.msk.cz.