Menu

Přijímací řízení na SZŠ

Přijímací řízení pro školní rok 2023/2024

 

Výsledky po náhradním termínu

Asistent zubního technika, 53-44-M/03

Nutriční asistent, 53-41-M/02

Praktická sestra, 53-41-M/03

Umístění uchazeče najdete ve výsledkové listině daného oboru pod přiděleným registračním číslem.

Rozhodnutí o přijetí

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání je oznámeno zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem.

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, která rozhodla o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí, tedy nejpozději do 5.6.2023 (lhůta je zachována, je-li zápisový lístek posledního dne lhůty svěřen držiteli poštovní licence).
Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek lze uplatnit jen jednou.
Uchazeč může vzít zpět již uplatněný zápisový lístek, pokud chce uplatnit zápisový lístek ve škole, kde byl přijat na základě odvolání.

Rozhodnutí o nepřijetí

Rozhodnutí o nepřijetí budou předána k odeslání České poště, případně odeslána do datových schránek fyzických osob.

Uchazeči, kteří nejsou přijati ke studiu, mohou podat odvolání do tří pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí.
Pokud přijatí uchazeči neodevzdají zápisový lístek a uvolní se kapacita v některém z výše uvedených oborů, na základě odvolání bude ředitelka školy postupovat dle autoremedury (§ 87 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění), kterou změní své vlastní rozhodnutí. O tom, kteří uchazeči budou takto přijati, rozhoduje pořadí ve  výsledkové listině.

 

Výsledky

Asistent zubního technika, 53-44-M/03

Laboratorní asistent, 53-43-M/01

Nutriční asistent, 53-41-M/02

Praktická sestra, 53-41-M/03

Zdravotnické lyceum, 78-42-M/04

Umístění uchazeče najdete ve výsledkové listině daného oboru pod přiděleným registračním číslem.

Rozhodnutí o přijetí

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání je oznámeno zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem.

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, která rozhodla o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí, tedy nejpozději do 16.5.2023 (lhůta je zachována, je-li zápisový lístek posledního dne lhůty svěřen držiteli poštovní licence).
Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek lze uplatnit jen jednou.
Uchazeč může vzít zpět již uplatněný zápisový lístek, pokud chce uplatnit zápisový lístek ve škole, kde byl přijat na základě odvolání.

Rozhodnutí o nepřijetí

Rozhodnutí o nepřijetí bude možné si převzít osobně (zákonný zástupce nebo zletilý uchazeč) 2.5. a 3.5.2023 od 6:30 do 17:00 hodin na studijním oddělení střední školy v budově školy na ulici 1. máje 11 v Ostravě-Mariánských Horách. Pak budou nevyzvednutá rozhodnutí předána k odeslání České poště, případně odeslána do datových schránek fyzických osob.

Uchazeči, kteří nejsou přijati ke studiu, mohou podat odvolání do tří pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí.
Pokud přijatí uchazeči neodevzdají zápisový lístek a uvolní se kapacita v některém z výše uvedených oborů, na základě odvolání bude ředitelka školy postupovat dle autoremedury (§ 87 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění), kterou změní své vlastní rozhodnutí. O tom, kteří uchazeči budou takto přijati, rozhoduje pořadí ve  výsledkové listině.

 

V úterý 21.3.2023 jsme předali České poště k doručení doporučené dopisy na adresy zákonných zástupců uchazečů. Zásilka obsahuje pozvánku k přijímacím zkouškám (jednotné testy, praktická zkouška) a informace k průběhu přijímacího řízení.

Fyzickým osobám, které disponují datovou schránkou na fyzickou osobu, jsme tuto zásilku zaslali do jejich datové schránky.

V případě, že Vám do velikonočních prázdnin nebude zásilka doručena, kontaktujte, prosím školu.

 

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace vyhlašuje přijímací řízení do prvního ročníku pro školní rok 2023/2024.

 • Kritéria přijímacího řízení
 • Informace k přijímacímu řízení
 • Pohovor - pro uchazeče z Ukrajiny (kterým je v ČR poskytnuta dočasná ochrana). Bližší informace k pohovoru budou odeslány spolu s pozvánkou k jednotným testům.

Podání přihlášky:

 • KDY  -  do 1. 3. 2023 (včetně)
 • KDE  -  studijní oddělení střední školy, 1. máje 11, Ostrava-Mariánské Hory, 709 00
 • JAK   -  osobně nebo poštou

Přihláška se podává jako jeden dokument. Doporučuje se vytisknout ji na jeden list (oboustranně). Pokud je přihláška vytištěna na dva listy, je třeba je neoddělitelně spojit (sešívačkou).

 • formulář přihlášky - formát PDF, formát XLSX
 • formulář lékařského posudku - u každého oboru níže

Právní úprava přijímacího řízení, tiskopisy přihlášek ke střednímu vzdělávání a další informace jsou uvedeny také na stránkách:

O škole

Obory vzdělání ve školním roce 2023/2024

 

Asistent zubního technika

čtyřleté vzdělávání ukončené maturitní zkouškou, denní forma, kód oboru 53-44-M/03
Uchazeči o tento obor konají jednotnou přijímací zkoušku + zkoušku zručnosti (praktická zkouška - kresba podle předlohy). Praktickou zkoušku koná uchazeč ve stejném termínu jako jednotnou přijímací zkoušku.
Na přihlášce vyžadujeme potvrzení lékaře o způsobilosti ke studiu tohoto oboru.

Laboratorní asistent

čtyřleté vzdělávání ukončené maturitní zkouškou, denní forma, kód oboru 53-43-M/01
Uchazeči o tento obor konají jednotnou přijímací zkoušku.
Na přihlášce vyžadujeme potvrzení lékaře o způsobilosti ke studiu tohoto oboru.

 • lékařský posudek - laboratorní asistent
 • plánovaný počet přijímaných uchazečů - 20

Nutriční asistent

čtyřleté vzdělávání ukončené maturitní zkouškou, denní forma, kód oboru 53-41-M/02
Uchazeči o tento obor konají jednotnou přijímací zkoušku.
Na přihlášce vyžadujeme potvrzení lékaře o způsobilosti ke studiu tohoto oboru.

Praktická sestra 

čtyřleté vzdělávání ukončené maturitní zkouškou, denní forma, kód oboru 53-41-M/03
Uchazeči o tento obor konají jednotnou přijímací zkoušku.
Na přihlášce vyžadujeme potvrzení lékaře o způsobilosti ke studiu tohoto oboru.

Zdravotnické lyceum 

čtyřleté vzdělávání ukončené maturitní zkouškou, denní forma, kód oboru 78-42-M/04
Uchazeči o tento obor konají jednotnou přijímací zkoušku.

 • lékařský posudek u tohoto oboru nevyžadujeme
 • plánovaný počet přijímaných uchazečů - 28

 

 

Absolventi všech oborů kromě Zdravotnického lycea se stávají zdravotnickými pracovníky v ČR i v zemích EU.

U všech oborů vzdělání ukončených maturitní zkouškou je návaznost na vyšší odborné a vysokoškolské vzdělávání.

Sledujte webové stránky pro případ, že by došlo ke změnám.

Typ Název Velikost Ke stažení
.pdf Lékařský posudek - praktická sestra 512,6 KiB
.pdf Lékařský posudek - nutriční asistent 472,6 KiB
.pdf Lékařský posudek - laboratorní asistent 472,6 KiB
.pdf Lékařský posudek - asistent zubního technika 476,0 KiB
.xlsx Přihláška SŠ 2021 28,4 KiB
.pdf Přihláška SŠ 2021 165,3 KiB
.pdf Vzor - kresba dle předlohy 289,1 KiB
.pdf Lékařský posudek - ošetřovatel 514,3 KiB