Menu

Přijímací řízení na VOŠ

Přijímací řízení na VOŠ pro školní rok 2021/2022

Ke vzdělávání ve vyšší odborné škole lze přijmout uchazeče, kteří získali střední vzdělání s maturitní zkouškou. Studium je ukončeno absolutoriem a absolvent získává titul DiS. (Diplomovaný specialista). 

Ředitelka školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

Dne 6.9.2021 byly zaslány doporučenou poštou informace k přijímacímu řízení pro obory Diplomovaný nutriční terapeut, Diplomovaný farmaceutický asistent a Diplomovaná dětská sestra. V dopise jsou uvedeny veškeré informace a to kdy budou výsledky, kde a jak je najdete, kdy je zápis a co donést k zápisu, atd. 

Dne 8.9.2021 byly zaslány doporučenou poštou informace k přijímacímu řízení pro obor Diplomovaný zubní technik. V dopise jsou uvedeny veškeré informace a to kdy budou výsledky, kde a jak je najdete, kdy je zápis a co donést k zápisu, atd.

 

Výsledky 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022:

Diplomovaný zubní technik - denní forma

Ke studiu bylo přijato 8 uchazečů.

Zápis přijatých uchazečů proběhne v pondělí 20.9. 2021 v 7:40 hodin v budově školy na ulici Jeremenkova 754/2 v Ostravě-Vítkovicích - podmínkou pro zápis ke vzdělávání na vyšší odbornou školu je doložení úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení (pokud nebylo dodáno v dřívějším termínu).

 

Diplomovaný farmaceutický asistent - denní forma

Ke studiu bylo přijato 13 uchazečů.

Zápis přijatých uchazečů proběhne v pondělí 20.9.2021 v 7:00 hodin v budově školy na ulici Jeremenkova 754/2 v Ostravě-Vítkovicích - podmínkou pro zápis ke vzdělávání na vyšší odbornou školu je doložení úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení (pokud nebylo dodáno v dřívějším termínu).

 

Diplomovaná dětská sestra - denní forma

Ke studiu bylo přijato 20 uchazečů.

Zápis přijatých uchazečů proběhne v pondělí 20.9.2021 v 7:15 hodin v budově školy na ulici Jeremenkova 754/2 v Ostravě-Vítkovicích - podmínkou pro zápis ke vzdělávání na vyšší odbornou školu je doložení úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení (pokud nebylo dodáno v dřívějším termínu).

 

Diplomovaný nutriční terapeut - denní forma

Ke studiu bylo přijato 18 uchazečů.

Zápis přijatých uchazečů proběhne v pondělí 20.9.2021 v 7:30 hodin v budově školy na ulici Jeremenkova 754/2 v Ostravě-Vítkovicích - podmínkou pro zápis ke vzdělávání na vyšší odbornou školu je doložení úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení (pokud nebylo dodáno v dřívějším termínu).

 

Umístění uchazeče najdete ve výsledkové listině daného oboru pod přiděleným registračním číslem.

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání je oznámeno zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem na úřední desce školy – u budovy školy na ulici 1. máje 11, 709 00 Ostrava ‑ Mariánské Hory, na veřejně přístupném místě ve škole – v budově školy na ulici Jeremenkova 754/2, 703 00 Ostrava ‑ Vítkovice a na internetových stránkách školy www.zdrav-ova.cz pod odkazem pro uchazeče, žáky a studenty, vyšší odborná škola, přijímací řízení. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Nepřijatým uchazečům bude odesláno rozhodnutí o nepřijetí do 7 dnů po konání přijímací zkoušky nebo po stanovení výsledků přijímacího řízení, pokud se přijímací zkouška nekoná.

Jestliže se uchazeč k zápisu nedostaví nebo předem písemně neomluví, nestává se studentem vyšší odborné školy a jeho místo bude obsazeno dalším uchazečem.

 

Nebyli jste přijati?

Uchazeči, kteří nejsou přijati ke vzdělání, mohou podat odvolání ve dvojím vyhotovení do patnácti dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí.

Pokud se přijatí uchazeči neodstaví k zápisu a uvolní se kapacita na výše uvedených oborech, na základě odvolání bude ředitelka školy postupovat dle autoremedury (§87 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů), kterou změní své vlastní rozhodnutí.

Vzor odvolání

 

Pro obor Diplomovaný zubní technik, denní forma:

Informace k přijímacímu řízení

Kritéria přijímacího řízení

Přihláška na denní formu (Přihláška se odevzdává jako jeden dokument (oboustranně vytisknout, nebo oba listy neoddělitelně spojit)

Součástí přihlášky je nutný vytištěný a ověřený lékařský posudek:

pro obor Diplomovaný zubní technik vytisknout zde

Termín odevzdání přihlášky:      do 31. srpna 2021

Jakékoli dotazy směřujte na e-mail: hana.svidernochova@zdrav-ova.cz, nebo telefonicky 595693549, 773380600.

POZOR: V případě jakýchkoliv změn prosím sledujte naše webové stránky www.zdrav-ova.cz.

Za přihlášku u nás není žádný poplatek.

 

Dny otevřených dveří na vyšší odborné škole:

V sobotu 4.12.2021 od 8:00 do 12:00 hodin.

Ve středu 12.1.2022 od 14:00 do 18:00 hodin.

Ve středu 6.4.2022 od 14:00 do 18:00 hodin.

 

Na vyšší škole se platí školné.