Menu

Přijímací řízení na VOŠ

Přijímací řízení na VOŠ pro školní rok 2022/2023

Ke vzdělávání ve vyšší odborné škole lze přijmout uchazeče, kteří získali střední vzdělání s maturitní zkouškou. Studium je ukončeno absolutoriem a absolvent získává titul DiS. (Diplomovaný specialista). 

Zde najdete, které obory a v jakých formách se ve školním roce 2022/2023 otevírají.

 

Ředitelka školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023.

Výsledky 2. kola přijímacího řízení na VOŠ pro školní rok 2022/2023.

Diplomovaný farmaceutický asistent - denní forma

Ke studiu bylo přijato 12 uchazečů.

Zápis přijatých uchazečů proběhne v pondělí 26.9.2022 v 7:30 hodin v budově školy na ulici Jeremenkova 754/2 v Ostravě-Vítkovicích.

 

Diplomovaný nutriční terapeut - denní forma

Ke studiu bylo přijato 17 uchazečů.

Zápis přijatých uchazečů proběhne v pondělí 26.9.2022 v 7:45 hodin v budově školy na ulici Jeremenkova 754/2 v Ostravě-Vítkovicích.

 

Diplomovaná dětská sestra – denní forma

Ke studiu byli přijati 24 uchazečů.

Zápis přijatých uchazečů proběhne v pondělí 26.9.2022 v 8:00 hodin v budově školy na ulici Jeremenkova 754/2 v Ostravě-Vítkovicích.

 

Diplomovaná všeobecná sestra - denní forma

Ke studiu bylo přijato 7 uchazečů.

Zápis přijatých uchazečů proběhne v pondělí 26.9.2022 v 8:30 hodin v budově školy na ulici Jeremenkova 754/2 v Ostravě-Vítkovicích.

 

Diplomovaná všeobecná sestra – kombinovaná forma

Ke studiu bylo přijato 14 uchazečů.

Zápis přijatých uchazečů proběhne v pondělí 26.9.2022 v 9:00 hodin v budově školy na ulici Jeremenkova 754/2 v Ostravě-Vítkovicích.

 

Umístění uchazeče najdete ve výsledkové listině daného oboru pod přiděleným registračním číslem.

 

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání je oznámeno zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem na úřední desce školy – u budovy školy na ulici 1. máje 11,    709 00 Ostrava ‑ Mariánské Hory, na veřejně přístupném místě ve škole – v budově školy na ulici Jeremenkova 754/2, 703 00 Ostrava ‑ Vítkovice a na internetových stránkách školy www.zdrav-ova.cz pod odkazem pro uchazeče, žáky a studenty, vyšší odborná škola, přijímací řízení. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

 

Nepřijatým uchazečům bude odesláno rozhodnutí o nepřijetí do 7 dnů po konání přijímací zkoušky nebo po stanovení výsledků přijímacího řízení, pokud se přijímací zkouška nekoná.

Jestliže se uchazeč k zápisu nedostaví nebo předem písemně neomluví, nestává se studentem vyšší odborné školy a jeho místo bude obsazeno dalším uchazečem.

 

Nebyli jste přijati?

Uchazeči, kteří nejsou přijati ke vzdělání, mohou podat odvolání ve dvojím vyhotovení do patnácti dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí.

Pokud se přijatí uchazeči neodstaví k zápisu a uvolní se kapacita na výše uvedených oborech, na základě odvolání bude ředitelka školy postupovat dle autoremedury (§87 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů), kterou změní své vlastní rozhodnutí.

vzor odvolání

 

Dne 14.9.2022 jsme odeslali doporučenou poštou Informace pro uchazeče, kde najdete své registrační číslo a informace, kdy budou výsledky, kde je najdete a kdy bude zápis přijatých uchazečů a co si vzít k zápisu. Prosíme o co nejrychlejší převzetí tohoto dopisu. 

Kritéria přijímacího řízení

Informace k přijímacímu řízení

Vzor přihlášky pro denní formu (Přihláška se odevzdává jako jeden dokument (oboustranně vytisknout, nebo oba listy neoddělitelně spojit)

Vzor přihlášky pro kombinovanou formu (Přihláška se odevzdává jako jeden dokument (oboustranně vytisknout, nebo oba listy neoddělitelně spojit)

!!! Součástí přihlášky je nutný vytištěný a lékařem ověřený lékařský posudek pro určitě obory (viz níže):

pro obor Diplomovaná všeobecná sestra vytisknout zde (denní a kombinovaná forma)

pro obor Diplomovaná dětská sestra vytisknout zde (pouze denní forma)

pro obory Diplomovaný farmaceutický asistent a Diplomovaný nutriční terapeut stačí ověřené Potvrzení lékaře přímo na přihlášce

Vzor čestného prohlášení pro uchazeče z Ukrajiny.

 

Termín odevzdání přihlášky: do 9. září 2022

Za přihlášku se u nás neplatí.

 

Pozn.: Po zpracování přihlášek bude uchazečům odeslán doporučený dopis s informacemi a to přibližně dne 13.9.2022. Proto prosím o včasné přijetí dopisu a pozorné přečtení všech informací uvedených v dopise.

 

Sledujte naše webové stránky pro případ, že by došlo k jakýmkoliv změnám.

V případě jakýchkoliv dotazů se můžete obrátit na e-mail: hana.svidernochova@zdrav-ova.cz, nebo na tel. 595 693 549, 773 380 600.

 

Dny otevřených dveří na vyšší odborné škole:

Ve středu 6.4.2022 od 14:00 do 18:00 hodin.

 

Na vyšší škole se platí školné.