Menu

Školní metodik prevence

Mgr. et Mgr. Jana Szücs

Činnost školní metodičky prevence

  • Vytváří a realizuje Minimální preventivní program školy – sleduje rizika vzniku a projevy sociálně patologických jevů na půdě školy, navrhuje jejich řešení
  • Zajišťuje a koordinuje aktivity zaměřené na prevenci záškoláctví, závislostí, šikany, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších sociálně patologických jevů
  • Monitoruje výskyt sociálně patologických jevů u žáků, spolupracuje s třídními učiteli
  • Provádí poradenskou činnost žákům a jejich rodičům, spolupracuje při řešení rizikového chování 
  • Poskytování informační a metodické materiály jak žákům a rodičům, tak ostatním vyučujícím
  • Zvyšuje informovanost pedagogických pracovníků o problematice rizikového chování žáků

Informace

Sídlo: 

  • 1. Máje 11, Ostrava-Mariánské Hory, budova A, kabinet č. A 307
  • Jeremenkova 2, Ostrava-Vítkovice, kabinet č. V 311

Telefon: 595 693 644, 595 693 518

E-mail: jana.szucs@zdrav-ova.cz

Konzultační hodiny

  •    dle domluvy

Dokumenty ke stažení: