Menu

Výchovné poradenství

Mgr. Jana Horáková

Výchovná poradkyně  poskytuje specifické poradenské služby žákům, jejich rodičům i ostatním pedagogům. Činnost výchovné poradkyně probíhá pod přímým vedením ředitelky školy. Kompetence výchovné poradkyně se pohybuje v několika oblastech.

Oblast preventivní

 • Možnost individuálních konzultací – předcházení problémů s učením, osobní rozvrh.
 • Preventivní působení v oblasti adaptace na nový třídní kolektiv, adaptace na studium na střední škole.

Oblast metodická

 • Sjednocuje diagnostickou činnost třídních učitelů, zajišťuje metodickou pomoc.
 • Informuje pedagogy o změnách plynoucích z přijetí nového školského zákona, zejména o problematice vyhlášky 27/2016 sb., která nově vymezuje práci s žáky se SVP
 • Informuje o zavádění inkluzivního vzdělávání do systému školy
 • Metodicky pomáhá při uplatňování podpůrných opatření 1. stupně, koordinuje vypracování a poskytování „Plánů podpůrných opatření 1. stupně“.
 • Metodicky pomáhá při uplatňování podpůrných opatření 2. – 5. stupně.
 • Koordinuje vypracování IVP pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Podává informace rodičům žáků a ostatním pedagogům o činnosti školního poradenského pracoviště a informuje o možnosti využití odborných služeb pracoviště.
 • Organizuje besedy s odborníky různých oborů podle zájmu a potřeb vyučujících

Oblast práce s žáky s výukovými a výchovnými problémy

 • Koordimuje strategii předcházení a zvládání školní neúspěšnosti
 • Pomáhá třídním učitelům při vyhledávání a sledování problematických žáků, navrhuje na další péči o tyto žáky
 • Pomáhá pedagogům při shromažďování podkladů pro psychologická a speciálně pedagogická vyšetření.
 • Navrhuje vyšetření v PPP nebo ve SPC žákům se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Provádí diagnostickou činnost u žáků, u kterých se objevují potíže v oblasti vzdělávací, výchovné a sociální.

Oblast spolupráce s institucemi

 • Spolupracuje s PPP, SPC a SVP.
 • Spolupracuje s OSPOD.
 • Spolupracuje s policií ČR.

Informační činnost

 • Prezentuje působení ŠPP – třídní schůzky, třídní schůzky budoucích prvních ročníků.
 • Prezentuje oblast výchovného poradenství v rámci dnů otevřených dveří.

Informace

Sídlo: 

 • 1. Máje 11, Ostrava-Mariánské Hory, budova A, kabinet č. A 111

Telefon: 595 693 646

Email: jana.horakova@zdrav-ova.cz

Konzultační hodiny:

 • Úterý 11:40 - 12:40 hodin
 • Středa 10:40 - 11:40 hodin

Mimo uvedené termíny dle domluvy.

Dokumenty ke stažení: