Menu

Maturita

Maturita 2023/2024 - jarní zkušební období

 

Ustanovení ke konání zkoušek profilové části maturitní zkoušky

 

Témata povinných a nepovinných zkoušek:

 

Český jazyk a literatura

(jednotné pro všechny obory)

Anglický jazyk

(jednotné pro všechny obory)

Anglický jazyk (nepovinný předmět) - ke stažení

Asistent zubního technika

Hodnocení

Nutriční asistent

Hodnocení

Masér ve zdravotnicví

Hodnocení

Praktická sestra

  • Ošetřovatelství - ke stažení PS4A, PS4B
  • Ošetřování nemocných- ke stažení PS4A, PS4B
  • Psychologie a komunikace - ke stažení PS4A, PS4B
  • Somatologie - ke stažení PS4A, PS4B

Hodnocení

Zdravotnické lyceum

Hodnocení

 

Nahrazení maturitní zkoušky z cizího jazyka certifikátem 

Zkoušku z cizího jazyka, k jejímuž konání se žák přihlásil podle §4 odst. 2 písm. c) nebo e), lze nahradit výsledkem standardizované zkoušky podle školského zákona dokládající jazykové znalosti žáka nejméně na úrovni B1 nebo úrovni vyšší podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Informaci o standardizovaných zkouškách, které ředitel školy může podle odstavce 1 zvolit jako náhradu zkoušky z cizího jazyka, zveřejní ministerstvo nejpozději do 31. března každého roku způsobem umožňujícím dálkový přístup. Informace je platná pro jarní zkušební období a podzimní zkušební období v následujícím kalendářním roce.

Písemnou žádost o nahrazení zkoušky podává žák řediteli školy nejpozději do 31. března pro konání maturitní zkoušky v jarním zkušebním období a do 30. června pro konání maturitní zkoušky v podzimním období. Součástí žádosti je vždy doklad nebo úředně ověřená kopie dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky.