Menu

Maturita

Maturita 2021/2022 - jarní zkušební období

Termíny maturitních zkoušek:

AZ4

LY4

NA4

PS4A

PS4B

PS4C

 

Seznam povinných a nepovinných předmětů ke stažení zde

Ustanovení ke konání zkoušek profilové části maturitní zkoušky - ke stažení zde

Způsob záznamu textu

Témata povinných a nepovinných zkoušek:

Jednotné pro všechny obory

obor: Asistent zubního technika

obor: Nutriční asistent

obor: Zdravotnické lyceum

obor: Praktická sestra

Hodnocení maturit

Asistent zubníhotechnika

Zdravotnické lyceum

Nutriční asistent

Praktická sestra - PS4A

Praktická sestra - PS4B

Praktická sestra -PS4C

 

Nahrazení maturitní zkoušky z cizího jazyka certifikátem 

Zkoušku z cizího jazyka, k jejímuž konání se žák přihlásil podle §4 odst. 2 písm. c) nebo e), lze lze nahradit výsledkem standardizované zkoušky podle školského zákona dokládající jazykové znalosti žáka nejméně na úrovni B1 nebo úrovni vyšší podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Informaci o standardizovaných zkouškách, které ředitel školy může podle odstavce 1 zvolit jako náhradu zkoušky z cizího jazyka, zveřejní ministerstvo nejpozději do 31. března každého roku způsobem umožňujícím dálkový přístup. Informace je platná pro jarní zkušební období a podzimní zkušební období v následujícím kalendářním roce.

Písemnou žádost o nahrazení zkoušky podává žák řediteli školy nejpozději do 31. března pro konání maturitní zkoušky v jarním zkušebním období a do 30. června pro konání maturitní zkoušky v podzimním období. Součástí žádosti je vždy doklad nebo úředně ověřená kopie dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky.